Lý thuyết quản trị

Điểm khác nhau chủ yếu của của Luận cương chính trị (tháng 10 – 1930) trong việc sắp xếp lực lượng cách mạng so với cương lĩnh chính trị (tháng 2 – 1930)? Vì sao chủ trương này là sự trở lại tư tưởng chỉ đạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc mà Người đã nêu lên ở hội nghị thành lập đảng

Điểm khác nhau chủ yếu của của Luận cương chính trị (tháng 10 – 1930) trong việc sắp xếp lực lượng cách mạng so với…

Xem thêm