Đảng ta xác định đội nghũ trí thức, vai trò như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa mới ở nước ta? Vì sao đảng ta lại xác định như vậy?

Please follow and like us:

Đảng ta xác định đội nghũ trí thức, vai trò như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa mới ở nước ta? Vì sao đảng ta lại xác định như vậy?

Vai trò của đội ngũ trí thức:
+ nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nghiên cứu lý luận để xây dựng và phát triển nền khoa học nước nhà tương xứng với trình độ khoa học – kỹ thuật – công nghệ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới
+ nghiên cứu phát minh, sáng chế kỹ thuật và công nghệ, ứng dụng các công nghệ mới tiên tiến vào sản xuất để thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của nước nhà,
+ sáng tạo các giá trị tinh thần trong lĩnh vực văn học nghệ thuật,
+ phát triển và hiện đại hóa sự nghiệp giáo dục, chấn hưng giáo dục dân tộc, đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước đáp ứng yêu cầu về nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
+ trí thức Việt Nam bằng lao động trí óc với hàm lượng trí tuệ cao, bằng năng lực sáng tạo của mình, qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ phải góp phần tích cực nhất vào công cuộc chấn hưng và phát triển đạo đức dân tộc,
+ trí thức Việt Nam đóng góp tài năng, trí tuệ và tâm huyết của mình vào sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, thực hiện lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. chủ xã hội chủ nghĩa và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân lao động. Trí thức, trước hết là đội ngũ trí thức khoa học xã hội – nhân văn và lý luận phải tham gia có hiệu quả vào hoạt động tư vấn, phản biện cho Đảng và Nhà nước về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới.
Từ những đặc điểm trên trí thức Việt Nam sẽ thể hiện mình là một trong những lực lượng cơ bản của khối liên minh công – nông – trí thức trong cơ cấu xã hội, là lực lượng nòng cốt trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu hết mình vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *