Các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam hiện nay là những tổ chức nào? Đảng cộng sản Việt Nam có thuộc các tổ chức này hay không? Vì sao?

Please follow and like us:

Các tổ chức chính trị – xã hội ở Việt Nam hiện nay là những tổ chức nào? Đảng cộng sản Việt Nam có thuộc các tổ chức này hay không? Vì sao?

Theo quy định tại Điều 9 Hiến pháp 2013 thì tổ chức chính trị xã hội Việt Nam hiện nay bao gồm những tổ chức sau:
– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
– Công đoàn Việt Nam,
– Hội nông dân Việt Nam,
– Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,
– Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,
– Hội cựu chiến binh Việt Nam
Hệ thống chính trị ở Việt Nam bao gồm: Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội: Liên đoàn lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.
Như vậy đảng cộng sản Việt Nam không thuộc các tổ chức chính trị – xã hội mà thuộc về hệ thống chính trị ở việt Nam

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *