Bảo vệ: Phân tích luận điểm của C.Mác: “sự phát triển của các hình thái kinh tế – xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”? Nhân tố chủ quan đóng vai trò gì đối với tiến trình phát triển của lịch sử xã hội? Từ thực tế ở Việt Nam hiện nay, hãy lấy thí dụ để minh họa cho vai trò đó.

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ. Xem thêm