Vì sao hiện nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế

Please follow and like us:

Vì sao hiện nay công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

– CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kd, DV và quản lý kinh tế, xã hội từ sự dụng lao động thủ công là chính sang sự dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ KH – CN tao ra năng suất lao động xã hội cao còn kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức KT-XH, trong đó qt sx, phân phối, trao đổi và tiêu dùng đều được thực hiện thông qua thị trường.kinh tế thị trường là nên kinh tế mà ở đó:
– kinh tế thị trường định hướng XHCN thực chất là kiểu tổ chức nền KT-XH vừa dựa trên những nguyên tắc và quy luật của KTTT, vừa dựa trên những nguyên tắc và bản chất của CNXH.
– Ngày nay, toàn cầu hoá kinh tế đã trở thành một xu thế khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia.. Không chỉ thế, toàn cầu hoá kinh tế còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu và chuyển giao những thành tựu mới trong khoa học và công nghệ, trong tổ chức và quản lý sản xuất, kinh doanh; đưa tri thức và kinh nghiệm mới đến với các quốc gia dân tộc; tạo tiền đề và điều kiện cho các quốc gia dân tộc đi sau có thể “rút ngắn” lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước bằng chiến lược phát triển có khả năng “bắt kịp” và “thích nghi” với xu hướng phát triển hiện đại. Có thể nói, đây là một cơ hội thuận lợi đối với mọi quốc gia dân tộc, nhất là với các nước đang phát triển. Chính vì thế, Đảng ta đã khẳng định rằng, để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, chúng ta cần “chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác”

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *