Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của quan điểm: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng Cộng sản Việt Nam

Please follow and like us:

Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của quan điểm: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức của Đảng Cộng sản Việt Nam (Viết khoản 1 – 1,5 trang)

Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “chúng ta tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Phải coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế công nghiệp hóa, hiện đại hóa”
Nội dung cơ bản của quá trình này là:
• Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại.
• Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án kinh tế – xã hội.
• Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lí theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ.
• Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực có tính cạnh tranh cao.
Việt Nam thực thực hiện Công nghiệp hóa trong bối cảnh loài người đang bắt đầu chuyển sang phát triển kinh tế tri với sự bùng nổ của tự động hóa, công nghệ thông tin, công nghệ gen, công nghệ nano, công nghệ vật liệu mới… đúng như tiên đoán của C. Mác và Ph. Ăng-ghen từ giữa thế kỷ XIX: ”Tri thức sẽ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp”. Đây chính là cơ hội lịch sử hiếm hoi mà thời đại tạo ra để các nước đi sau như Việt Nam rút ngắn khoảng cách và đuổi kịp các nước đi trước. Việc chuyển nền kinh nước ta sang hướng phát triển dựa vào tri thức trở thành yêu cầu cấp thiết không thể trì hoãn.
Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *