Những nguyên tắc cơ bản của nền văn hóa mới được đảng ta nêu ra trong văn kiện nào? Vì sao nền văn hóa Việt Nam phải thực hiện các nguyên tắc đó?

Please follow and like us:

Những nguyên tắc cơ bản của nền văn hóa mới được đảng ta nêu ra trong văn kiện nào? Vì sao nền văn hóa Việt Nam phải thực hiện các nguyên tắc đó?

Đề cương văn hóa năm 1943 – Cương lĩnh văn hóa đầu tiên của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp soạn thảo – là sức mạnh tinh thần vĩ đại đã trở thành ngọn cờ cổ vũ, động viên giới tri thức, khoa học, văn học, nghệ thuật Việt Nam đương thời vào cuộc chiến đấu quyết liệt cho sự toàn thắng của cách mạng dân tộc dân chủ, bảo vệ truyền thống văn hóa dân tộc, xây dựng nền văn hóa mới của Việt Nam.

Đề cương văn hóa Việt Nam đã nêu ra ba nguyên tắc xây dựng nền văn hoa mới:

Nguyên tắc một, dân tộc văn hóa: Nền văn hóa mới phải chống lại mọi ảnh hưởng của nền văn hóa thuộc địa và thực dân phong kiến. Nếu như thực dân Pháp đã thực hiện chính sách ngu dân, đầu độc dân ta bằng thuốc phiện, làm cho dân lu mờ đi, nếu như chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của nhân dân ta bằng thứ văn hóa cổ hủ, lạc hậu thì nền văn hóa mới yêu cầu chúng ta phải tiến hành đấu tranh chống lại thứ văn hóa nô dịch và phản động ấy, xây dựng một nền văn hóa độc lập dân tộc trên cơ sở hàng ngàn năm văn hóa của ta

Nguyên tắc hai, Đại chúng văn hóa: Nền văn hóa mới phải chống lại mọi ảnh hưởng của nền văn hóa thuộc địa và thực dân phong kiến. Nếu như thực dân Pháp đã thực hiện chính sách ngu dân, đầu độc dân ta bằng thuốc phiện, làm cho dân lu mờ đi, nếu như chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của nhân dân ta bằng thứ văn hóa cổ hủ, lạc hậu thì nền văn hóa mới yêu cầu chúng ta phải tiến hành đấu tranh chống lại thứ văn hóa nô dịch và phản động ấy, xây dựng một nền văn hóa độc lập dân tộc trên cơ sở hàng ngàn năm văn hóa của ta.

Nguyên tắc ba, khoa học văn hóa.  Văn hóa mới phải chống lại những nội dung phản tiến bộ, phản khoa học. Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu cùng với những tư tưởng mê tín dị đoan, giáo điều. Thực dân Pháp sang xâm lược Việt Nam không những không giúp nhân dân ta thoát khỏi cảnh u mê, tăm tối mà còn lợi dụng điều đó để cai trị nhân dân ta. Vì vậy chúng ta phải tiến hành xây dựng một nền văn hóa mới dựa trên nguyên tắc khoa học, cụ thể là lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm kim chỉ nam cho suy nghĩ và hành động của nhân dân, tiến hành khoa học hóa văn hóa.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *