Lý thuyết quản trị

Đối với các quốc gia đang phát triển có trình độ phát triển trung bình, theo anh (chị) họ nên định hướng hệ thống công nghệ quốc gia của họ theo loại hình công nghệ nào trong 3 loại hình công nghệ: lạc hậu, trung gian, hiện đại? Tại sao?

Hệ thống công nghệ là một hệ thống mở, nó tồn tại, phát triển và phát huy vai trò của mình trong mối quan hệ…

Xem thêm