Để thao túng giá chứng khoán, cá nhân, tổ chức phải sử dụng nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để thực hiện việc mua, bán đồng thời một loại chứng khoán cụ thể nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo cho loại chứng khoán cụ thể đó

Please follow and like us:

Để thao túng giá chứng khoán, cá nhân, tổ chức phải sử dụng nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác để thực hiện việc mua, bán đồng thời một loại chứng khoán cụ thể nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo cho loại chứng khoán cụ thể đó
Đáp án mang tính chất tham khảo.
Xem thêm: Tại đây
Nhận định trên là đúng vì:
Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 156/2020/NĐ-CP thì thao túng thị trường là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hành vi dưới đây:
– Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo;
– Đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo;
– Liên tục mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường;
– Giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán;
– Đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán, về tổ chức phát hành chứng khoán nhằm tạo ảnh hưởng đến giá của loại chứng khoán đó sau khi đã thực hiện giao dịch và nắm giữ vị thế đối với loại chứng khoán đó;
– Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán.
—–>Như vậy, hành vi sử dụng nhiều tài khoản giao dịch liên tục mua, bán chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo là hành vi thao túng thị trường chứng khoán và là hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *