Quỹ đầu tư chứng khoán do công ty chứng khoán thành lập và đều phải thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng

Please follow and like us:

Quỹ đầu tư chứng khoán do công ty chứng khoán thành lập và đều phải thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng
Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây
Nhận định trên là sai:

Căn cứ khoản 37 điều 4 Luật chứng khoán 2019, xác định nguồn gốc hình thành của Qũy đầu tư chứng khoán không phải do công ty chứng khoán thành lập:
“Quỹ đầu tư chứng khoán là quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ”
Căn cứ khoản 38, điều 4, Luật chứng khoán 2019, Chứng chỉ quỹ được chào bán rộng rãi ra công chúng là chứng chỉ quỹ của Qũy đại chúng.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *