Chỉ các công ty có chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán mói phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán

Please follow and like us:

Nhận định “Chỉ các công ty có chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán mới phải công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán” là không chính xác.
Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, các đối tượng sau đây phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán:
+ Công ty đại chúng: Công ty đại chúng là công ty cổ phần đã thực hiện các thủ tục chào bán cổ phiếu ra công chúng.
+ Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng: Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn đã thực hiện các thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng.
+ Công ty chứng khoán: Công ty chứng khoán là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán.
+ Tổ chức kinh doanh chứng khoán khác: Tổ chức kinh doanh chứng khoán khác là doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thực hiện một hoặc một số hoạt động kinh doanh chứng khoán.

Như vậy, không chỉ các công ty có chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán, mà còn có các công ty phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, và tổ chức kinh doanh chứng khoán khác cũng phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán.

Nhận định trên là không chính xác là vì:
+ Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, và tổ chức kinh doanh chứng khoán khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường: Công ty phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, và tổ chức kinh doanh chứng khoán khác cũng có thể ảnh hưởng đến giá chứng khoán trên thị trường thông qua các hoạt động kinh doanh của mình. Do đó, việc công bố thông tin của các đối tượng này là cần thiết để đảm bảo tính công bằng và minh bạch cho thị trường chứng khoán.
+ Công bố thông tin giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý: Thông tin công bố kịp thời và chính xác sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư hợp lý, giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi nhuận tối đa.

Do đó, việc cho rằng chỉ các công ty có chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán mới phải công bố thông tin là không chính xác và có thể gây hiểu lầm cho các đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *