Phân tích vấn đề nguồn luật của TPQT?

Please follow and like us:

Phân tích vấn đề nguồn luật của TPQT?
Đáp án mang tính chất tham khảo.
Xem thêm: Tại đây
Nguồn luật của TPQT là những quy phạm pháp luật dùng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Nguồn luật của TPQT bao gồm:
Điều ước quốc tế
Pháp luật quốc gia
Tập quán quốc tế
Các quy tắc pháp lý quốc tế khác
1. Điều ước quốc tế
Điều ước quốc tế là một nguồn luật quan trọng của TPQT. Điều ước quốc tế là văn bản pháp lý do các quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế ký kết hoặc thông qua, với mục đích điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia hoặc giữa các tổ chức quốc tế với nhau.
Điều ước quốc tế có thể điều chỉnh trực tiếp hoặc gián tiếp các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều ước quốc tế trực tiếp điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi quy định về nội dung của các quan hệ đó. Điều ước quốc tế gián tiếp điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi quy định về các vấn đề liên quan đến các quan hệ đó, chẳng hạn như về thẩm quyền của tòa án, về công nhận và thi hành phán quyết của tòa án,…
2. Pháp luật quốc gia
Pháp luật quốc gia là nguồn luật cơ bản của TPQT. Pháp luật quốc gia là hệ thống các quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của một quốc gia ban hành, có hiệu lực trên lãnh thổ của quốc gia đó.
Pháp luật quốc gia có thể được áp dụng trực tiếp hoặc gián tiếp để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Pháp luật quốc gia được áp dụng trực tiếp để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi quan hệ đó thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật quốc gia đó. Pháp luật quốc gia được áp dụng gián tiếp để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài khi quan hệ đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật quốc gia nào.
3. Tập quán quốc tế
Tập quán quốc tế là những quy tắc hành vi được các quốc gia thừa nhận và áp dụng thường xuyên trong quan hệ với nhau. Tập quán quốc tế có thể được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong trường hợp các quốc gia có liên quan đều thừa nhận và áp dụng tập quán đó.
4. Các quy tắc pháp lý quốc tế khác
Các quy tắc pháp lý quốc tế khác bao gồm các quy tắc pháp lý được hình thành trong thực tiễn hoạt động của các tổ chức quốc tế, các quy tắc pháp lý được hình thành trong các phán quyết của các tòa án quốc tế,… Các quy tắc pháp lý quốc tế khác có thể được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong trường hợp các quốc gia có liên quan đều thừa nhận và áp dụng các quy tắc đó.
Sự phân loại nguồn luật của TPQT
Nguồn luật của TPQT có thể được phân loại theo các tiêu chí sau:
+ Theo nguồn gốc
Nguồn luật quốc gia
Nguồn luật quốc tế
+ Theo tính chất
Nguồn luật trực tiếp
Nguồn luật gián tiếp
+ Theo hiệu lực
Nguồn luật bắt buộc
nguồn luật tùy nghi

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *