Phân tích PPĐC của TPQT?

Please follow and like us:

Phân tích PPĐC của TPQT?
Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây
Phương pháp điều chỉnh của tư pháp quốc tế là cách thức áp dụng các quy phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. hương pháp điều chỉnh của TPQT bao gồm hai loại chính:
1. Phương pháp xung đột
PPXĐ là phương pháp điều chỉnh gián tiếp, dựa vào các quy phạm xung đột (QPXĐ) để xác định hệ thống pháp luật nào sẽ được áp dụng để giải quyết một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. QPXĐ là những quy phạm pháp luật quy định nguyên tắc xác định hệ thống pháp luật áp dụng cho một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
PPXĐ có ưu điểm là giải quyết được xung đột pháp luật, đảm bảo tính thống nhất trong áp dụng pháp luật của các quốc gia. Tuy nhiên, PPXĐ cũng có nhược điểm là có thể dẫn đến tình trạng pháp luật áp dụng không phù hợp với hoàn cảnh thực tế của quan hệ dân sự, gây thiệt hại cho các chủ thể tham gia quan hệ dân sự.
2. Phương pháp thực chất
PPTC là phương pháp điều chỉnh trực tiếp, dựa vào các quy phạm pháp luật nội dung của một hay nhiều quốc gia để giải quyết một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
PPTC có ưu điểm là giải quyết được hiệu quả các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia quan hệ dân sự. Tuy nhiên, PPTC cũng có nhược điểm là khó áp dụng trong trường hợp có xung đột pháp luật giữa các quốc gia.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *