Phân tích nguyên tắc KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ của TPQT?

Please follow and like us:

Phân tích nguyên tắc KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ của TPQT?

Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài và giữa người nước ngoài với nhau tại Việt Nam: Nội dung cơ bản của nguyên tắc này là, khi tham gia vào các quan hệ Tư pháp quốc
tế, về cơ bản, người nước ngoài được đối xử bình đẳng với nhau và với công dân Việt Nam, không phân biệt nguồn gốc, chủng tộc, tôn giáo, quan điểm chính trị v.v. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực liên quan đến chính trị, an ninh quốc gia, người nước ngoài phải chịu những hạn chế nhất định so với công dân Việt Nam, ví dụ như: người nước ngoài không được tham gia bầu cử, ứng cử các chức danh nhà nước, không được làm việc trong một số ngành nghề liên quan tới an ninh quốc gia, không được sở hữu nhà với thời hạn không xác định v.v.
Đây cũng là nguyên tắc xuất phát từ nguyên tắc cơ bản của Luật quốc tế hiện đại, đó là nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia, nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *