Phân tích nguyên tắc TÔN TRỌNG SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC BÊN?

Please follow and like us:

Phân tích nguyên tắc TÔN TRỌNG SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC BÊN?
Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên
Một điểm đáng lưu ý trong Tư pháp quốc tế Việt Nam hiện nay là, nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong một số lĩnh vực mà pháp luật cho phép đã được áp dụng khá phổ biến. Nội dung cơ bản của nguyên tắc là, pháp luật cho phép một số bên trong quan hệ thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng đối với một số quan hệ đó. Tuy nhiên, không phải mọi lĩnh vực mà Tư pháp quốc tế điều chỉnh các bên đều được phép lựa chọn luật áp dụng, về cơ bản, các bên chỉ được phép lựa chọn luật áp dụng trong lĩnh vực hợp đồng và bồi thường thiệt hại hợp đồng.
Nguyên tắc tôn trọng sự thỏa thuận của các bên trong một số lĩnh vực mà pháp luật cho phép của Tư pháp quốc tế Việt Nam hoàn toàn phù hợp với Tư pháp quốc tế hiện nay trên thế giới. Điều đó góp phần đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của các bên trong giao dịch Tư pháp quốc tế, thúc đẩy giao lưu dân sự quốc tế phát triển

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *