Tạo động lực tinh thần

Please follow and like us:

Khái niệm tạo động lực tinh thần, tạo động lực tinh thần là gì?

Tạo động lực tinh thần

Động lực tinh thần chỉ có thể được tạo ra bởi tổng thể các giải pháp tạo ra môi trường lao động thực sự lành mạnh:

  • Môi trường lao động lành mạnh phải tạo ra sự phát triển tự do và toàn diện của mỗi cá nhân.
  • Môi trường lao động lành mạnh phải tạo cho mọi người lao động đều có cơ hội được tự do lao động, phát triển nhân cách và cống hiến hết khả năng của mình và nhận được sự đãi ngộ tương ứng với các cống hiến đó.
  • Môi trường lao động lành mạnh phải đảm bảo tính bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người lao động, đánh giá chính xác kết quả đóng góp của từng người lao động để thực hiện khuyến khích lợi ích vật chất và chịu trách nhiệm vật chất thỏa đáng cho họ.
  • Muốn vậy, môi trường lao động phải tiến tới công khai hóa các thông tin,… Chế độ tiền lương do nhà nước ban hành gồm chế độ tiền lương cấp bậc và chế độ tiền lương chức danh làm cơ sở để đóng bảo hiểm cũng như giải quyết các chế độ khác. Nhà nước không buộc các doanh nghiệp trả lương theo chế độ này.

Để tiến hành trả lương cần nghiên cứu và lựa chọn các hình thức trả lương theo thời gian và theo sản phẩm đúng đắn cho từng đối tượng nhận lương. Tiền thưởng là một bộ phận thù lao lao động bổ sung cho tiền lương. Về nguyên tắc, tiền thưởng bị giới hạn bởi qui mô của nó khá nhỏ so với qui mô của tiền lương.

Tiền thưởng phải đem lại tác dụng khuyến khích người lao động làm việc tốt hơn với năng suất lao động cao hơn, tiết kiệm sử dụng các nguồn lực sản xuất hơn, có ý thức trách nhiệm cao hơn đối với tập thể,…

Động lực tinh thần chỉ có thể được tạo ra bởi tổng thể các giải pháp tạo ra môi trường lao động thực sự lành mạnh.

Tìm hiểu thêm:
Khái niệm tạo động lực lao động
Vai trò của tạo động lực lao động
Tạo động lực vật chất là gì?
Tạo động lực tinh thần là gì?

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *