Tạo động lực lao động là gì?

Please follow and like us:

Tạo động lực lao động là gì?

Khái niệm: Tạo động lực lao động
Tạo động lực cho người lao động là tổng hợp các biện pháp quản trị nhằm tạo ra các động lực vật chất (thù lao lao động) và tinh thần cho người lao động. Do các đặc điểm đã phân tích mà tạo động lực cho người lao động luôn đóng vai trò cực kì quan trọng đối với toàn bộ hoạt động quản trị kinh doanh.

Trong cơ chế kinh tế thị trường thuê mướn và sử dụng lao động được thực hiện trên cơ sở hợp đồng lao động ký kết giữa người sử dụng và người lao động. Mọi điều khoản hai bên ký kết phải phù hợp với Bộ Luật lao động. Thông thường, trong các điều khoản đó có các qui định về việc doanh nghiệp thực hiện chế độ thù lao lao động đối với người lao động.

Thù lao lao động là “phần” người lao động nhận được do họ tham gia vào quá trình lao động của doanh nghiệp; thù lao lao động thường được biểu hiện ở thu nhập dưới các hình thức tiền lương và tiền thưởng.

Thù lao lao động tạo động lực vật chất đối với người lao động. Bên cạnh đó, các nhà quản trị còn phải tạo ra động lực tinh thần. Khi thu nhập còn ở mức thấp thì tạo động lực vật chất có ý nghĩa quan trọng hơn, khi thu nhập của người lao động đã ở mức “đủ” sức trang trải cho các nhu cầu vật chất và tinh thần thì các giải pháp tạo động lực tinh thần sẽ đóng vai trò quan trọng hơn.

 

Tìm hiểu thêm:
Khái niệm tạo động lực lao động
Vai trò của tạo động lực lao động
Tạo động lực vật chất là gì?
Tạo động lực tinh thần là gì?

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *