Vai trò của tạo động lực lao động là gì?

Please follow and like us:

Vai trò của tạo động lực lao động là gì?

Đối với nhân viên : Động lực làm việc có vai trò quan trọng trong việc quyết định hành vi của người lao động.

Đối với tổ chức: Trong một doanh nghiệp thì nguồn nhân lực là bộ phận quan trọng không thể thiếu nên động lực làm việc của người lao động đóng vai trò quyết định sức mạnh của tổ chức.

Đối với xã hội : Tạo động lực thể hiện sự thỏa mãn ngày càng cao các nhu cầu của con người, đảm bảo cho họ hạnh phúc, phát triển toàn diện, nhờ vậy mà thúc đẩy xã hội đi lên góp phần phát triển nền kinh tế đất nước.

 
Tìm hiểu thêm:
Khái niệm tạo động lực lao động
Vai trò của tạo động lực lao động
Tạo động lực vật chất là gì?
Tạo động lực tinh thần là gì?

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *