Ví dụ thực hành các công thức tính hiệu quả tài chính doanh nghiệp

Please follow and like us:

Ngày 31/12/2015, công ty Nồng Nàn có các thông tin như sau:

– Thuế suất thuế TNDN: …… %

– Tỷ suất Doanh lợi Doanh thu: …… %

– TSCĐ (GTCL): …… tỷ đồng

– Hàng tồn kho: …… tỷ đồng

– ROA: …… %

– Tỷ lệ Lợi nhuận gộp trên Doanh thu: …… %

– Vòng quay tổng tài sản: …… vòng/năm

– Kỳ thu tiền trung bình: …… ngày

– Tỷ số Nợ / VCSH: …… %

– ROE: …… %

– Lãi suất nợ vay: …… %/năm

– Vòng quay hàng tồn kho: …… vòng/năm

Yêu cầu: Từ các thông tin đã cho, anh (chị) hãy chọn ra KHÔNG QUÁ 8 thông tin bất kỳ (tối đa 8 thông tin), tự cho số liệu hợp lý, và sử dụng chúng để tính Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay (TIE) năm 2015 của công ty. Biết: 1 năm có 360 ngày; Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/2015 bằng số liệu bình quân năm 2015.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *