Ví dụ Ngày 31/12/N, công ty Hoa Đào có số liệu trên Bảng cân đối kế toán như sau

Please follow and like us:

Ngày 31/12/N, công ty Hoa Đào có số liệu trên Bảng cân đối kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản Nguồn vốn
Tiền ? Vay ngắn hạn ?
Khoản phải thu ngắn hạn ? Vay dài hạn ?
Hàng tồn kho ? Vốn góp của CSH ?
TSCĐ (GTCL) ? Quỹ LN chưa phân phối ?
Tổng tài sản ? Nguồn vốn ?

Yêu cầu: Anh (chị) hãy chọn tùy ý KHÔNG QUÁ 4 thông tin từ nhóm A và KHÔNG QUÁ 5 thông tin từ nhóm B, tự cho số liệu hợp lý và sử dụng các thông tin đó để hoàn thành Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N phía trên của công ty Hoa Đào. Biết: 1 năm có 360 ngày; Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N bằng số liệu bình quân năm N.

Nhóm thông tin A: Tiền; Khoản phải thu ngắn hạn; Hàng tồn kho; TSCĐ (GTCL); Vay ngắn hạn; Vay dài hạn; Vốn góp của CSH; Quỹ LN chưa phân phối;

Nhóm thông tin B: Tỷ số khả năng thanh toán nhanh; Tỷ số Nợ trên Tổng tài sản; Vòng quay hàng tồn kho; Vòng quay TSCĐ; Vòng quay tổng tài sản; Tỷ lệ Lợi nhuận gộp trên Doanh thu; Tỷ suất Doanh lợi Doanh thu; ROE;

Bài làm:

Các thông tin lựa chọn:

Nhóm A:

Tiền: 1.000 tỷ đồng

Khoản phải thu ngắn hạn: 1.000 tỷ đồng

Vay ngắn hạn:  1.000 Tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế: 1.000 tỷ đồng

Nhóm B.

ROE: 0.5 ta có ROE =  è Vốn chủ sở hữu =  == 2.000 tỷ đồng

Tỷ suất Doanh lợi Doanh thu: 10%  ta có

Tỷ suất Doanh lợi Doanh thu = x100

  • Doanh thu = = =10.000 tỷ đồng

Vòng quay tổng tài sản: 2 ta có

Vòng quay tổng tài sản =

  • Tổng tài sản == 5.000 tỷ đồng è tổng nguồn vốn = 5.000 tỷ đồng è vay dài hạn = tổng nguồn vốn – vay ngắn hạn – vốn chủ sở hữu – lợi nhuận chưa phân phối = 5.000 – 1.000-1.000-2.000 = 1.000 tỳ đồng.

Vòng quay TSCĐ: 10  ta có

Vòng quay TSCĐ =

  • Tài sản cố định = = 1.000 tỷ đồng
  • Hàng tồn kho = tổng tài sản – tiền – khoản phải thu ngắn hạn – TSCĐ(GTCL) = 5.000 -1.000-1.000-1.000= 2.000 tỷ đồng

Tập hợp lại ta có bảng dưới đây:

Ngày 31/12/N, công ty Hoa Đào có số liệu trên Bảng cân đối kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản Nguồn vốn
Tiền 1.000 Vay ngắn hạn 1.000
Khoản phải thu ngắn hạn 1.000 Vay dài hạn 1.000
Hàng tồn kho 2.000 Vốn góp của CSH 2.000
TSCĐ (GTCL) 1.000 Quỹ LN chưa phân phối 1.000
Tổng tài sản 5.000 Nguồn vốn

5.000

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *