Vai trò của thống kê kinh doanh

Please follow and like us:
  • Vai trò của thống kê kinh doanh

– Thống kê kinh doanh nói riêng và thống kê nói chung là một trong những công cụ quản lý quan trọng, có vai trò cung cấp các thông tin trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời phục vụ cho việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

– Thông tin thống kê kinh doanh giúp cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh:

à Xác định phương hướng sản suất, kinh doanh

à Đảm bảo lợi thế cạnh tranh

à Tối ưu hóa sản xuất

à Thông tin về kinh tế vĩ mô giúp cho các đơn vị đánh giá và dự đoán xu thế phát triển trong tương lai. Từ đó, tìm ra phương hướng, bước đi phù hợp với tình hình chung, tranh thủ thời cơ và khắc phục rủi ro trong hoạt động của đơn vị mình.

_st_

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *