Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh

Please follow and like us:

* Khái niệm và đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh

  1. Khái niệm

Thống kê kinh doanh là khoa học nghiên cứu hệ thống các phương pháp thu thập, xử lý và phân tích mặt lượng của hiện tượng số lớn trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có (mặt chất) của chúng trong những điều kiện nhất định.

  1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh

Để phục vụ cho quá trình quản lý sản xuất, kinh doanh của các đơn vị cơ sở, người quản lý của đơn vị đó phải nắm được các thông tin về toàn bộ tình hình sản xuất, kinh doanh, các nguồn lực dự trữ cho sản xuất, việc sử dụng các nguồn lực đó như thế nào. Để đáp ứng nhu cầu đó cần tổ chức tốt công tác thống kê hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị cơ sở.

– Đối tượng nghiên cứu của thống kê kinh doanh là nghiên cứu phương pháp thu thập và xử lý thông tin một cách khoa học, thống nhất cho tất cả các đơn vị có tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nội dung thông tin cần thu thập gồm toàn bộ các yếu tố nguồn lực và chi phí để tái sản xuất, kinh doanh; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị; thị trường đầu vào và thị trường đầu ra của đơn vị. Cụ thể:

– Tổ chức thu thập thông tin ban đầu về các hoạt động liên quan đến quá trình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Những thông tin này không chỉ phục vụ cho quá trình ra quyết định của người quản lý đơn vị mà còn phục vụ cho nhu cầu tổng hợp thông tin của cấp trên theo yêu cầu của cơ quan thống kê Nhà nước.

– Xây dựng phương pháp tính và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị như: giá trị sản xuất, giá trị gia tăng, giá trị gia tăng thuần, doanh thu, lợi nhuận… mà đơn vị đạt được trong một thời kỳ nhất định.

– Thống kê về chi phí sản xuất, phân tích ảnh hưởng của nó đến lợi nhuận của đơn vị.

– Xác định quy mô, cơ cấu, chất lượng và tình hình sử dụng nguồn nhân lực, vốn.

– Xác định quy mô, cấu thành quỹ phân phối cho lao động của đơn vị, sự bình đẳng và bất bình đẳng trong phân phối thu nhập ở đơn vị

– Phương pháp giải quyết tồn đọng trong các khâu của quá trình tái sản xuất, bài toán dự trữ cho sản xuất.

_St_Hoahatde

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *