Các loại và nguồn dữ liệu thống kê

Please follow and like us:

*Các loại và nguồn dữ liệu thống kê

-Các loại dữ liệu

Dữ liệu thống kê được chia làm hai loại: dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng.

  1. Dữ liệu định tính: là dữ liệu bao gồm các nhãn hay tên được sử dụng để xác định đặc điểm của hiện tượng nghiên cứu.
  2. Dữ liệu định lượng: là dữ liệu bao gồm các con số phản ánh mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu.

Trong phân tích thống kê, việc lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp không chỉ phụ thuộc vào mục đích nghiên cứu, đặc điểm dữ liệu… mà còn phụ thuộc vào loại biến (biến định tính hay biến định lượng). Thông thường, đối với dữ liệu định lượng có thể áp dụng nhiều phương pháp phân tích thống kê hơn.

– Các nguồn dữ liệu thống kê

Trong thực tế, dữ liệu có thể thu thập từ các nguồn có sẵn (nguồn dữ liệu trong trường hợp này được gọi là dữ liệu thứ cấp) hoặc từ các cuộc điều tra và nghiên cứu thực nghiệm được thiết kế để thu thập dữ liệu mới (trường hợp này gọi là dữ liệu sơ cấp).

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *