Trong việc giải quyết mọi vấn đề của thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan.

Please follow and like us:

Phát biểu sau có đúng với quan điểm duy vật biện chứng không? Tại sao? cho thí dụ.

Trong việc giải quyết mọi vấn đề của thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan.

Phát biểu “Trong việc giải quyết mọi vấn đề của thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan” đúng nhưng chưa đủ với quan điểm duy vật biện chứng
Tại vì:
Trên cơ sở quan điểm về bản chất vật chất của thế giới: vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất là nguồn gốc của ý thức; vật chất quyết định ý thức; ý thức là sự phản ánh đối với vật chất; bản chất năng động, sáng tạo của ý thức và mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, chủ nghĩa duy vật biện chứng xây dựng nên một nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, chung nhất đối với mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Theo đó, xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan là xuất phát từ tính khách quan của vật chất, có thái độ tôn trọng đối với hiện thực khách quan mà căn bản là tôn trọng quy luật, nhận thức và hành động theo quy luật; tôn trọng vai trò quyết định của đời sống vật chất đối với đời sống tinh thần của con người, của xã hội. Điều đó đòi hỏi trong nhận thức và hành động con người phải xuất phát từ thực tế khách quan để xác định mục đích, đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp; phải lấy thực tế khách quan làm cơ sở, phương tiện; phải tìm ra những nhân tố vật chất, tổ chức những nhân tố ấy thành lực lượng vật chất để hành động, phải coi những nhân tố vật chất, thực tế khách quan là xuất phát điểm cho mọi hành động nhận thức và thưc tiễn. Nếu không xuất phát từ thực tế khách quan, con người dễ mắc phải sai lầm chủ quan duy ý chí: lấy ý chí áp đặt cho thức tế, lấy ảo tưởng thay cho hiện thực, lấy ý muốn chủ qua làm chính sách…
3. Ví dụ: Trong việc kinh doanh, nhà sản xuất cần dựa trên thực tế khách quan là nhu cầu của khách hàng, vốn mà mình có thể có, địa điểm kinh doanh hiện tại, các đối thủ cạnh tranh khác … để tìm ra đúng mục tiêu, phương thức sản xuất, số lượng hay những yêu cầu về chất khác cho sản phẩm của mình sao cho có thể sản xuất được những sản phẩm phù hợp nhất với thị hiếu người tiêu dùng. Nếu nhà sản xuất không xuất phát từ thực tế khách quan, đi ngược lại với thực tế khách quan , có những tư tưởng chủ quan duy ý chí thì sẽ gặp thất bại trong việc kinh doanh của mình.
– Tuy nhiên trong mọi hoạt động nhận thức và thực tiễn nếu chỉ xuất phát từ thực tế khách quan thì vẫn chưa đủ để đảm bảo cho một công việc hiệu quả và thành công bởi thực tế khách quan mới chỉ là một mặt của vấn đề
Ví dụ như ở một lớp học nếu người giáo viên biết cách dựa trên thực tế khách quan, căn cứ vào tình hình của lớp để đề ra kế hoạch học tập nhằm nâng cao chất lựơng dạy và học nhưng nếu những học sinh trong lớp học đó không phát huy tính năng động chủ quan, không chịu khó học tập, tu dưỡng thì chất lượng giảng dạy và học tập cũng không được nâng cao

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *