Trình bày khái quát nội dung thẩm định quan hệ tín dụng với các tổ chức tài chính

Please follow and like us:

Trình bày khái quát nội dung thẩm định quan hệ tín dụng với các tổ chức tài chính.
Nội dung thẩm định quan hệ tín dụng với các tổ chức tài chính:
Nếu chủ thể thẩm định là các ngân hàng thương mại, các ngân hàng sẽ quan tâm đến quan hệ tín dụng của chủ đầu tư, hay chính là khách hàng với các tổ chức tài chính, các ngân hàng khác và mối quan hệ với bản thân ngân hàng. Căn cứ vào thông tin do Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) cung cấp về xếp hạng tín dụng của khách hàng,ngân hàng sẽ đánh giá rủi ro tín dụng khi cho khách hàng vay vốn. Căn cứ vào lịch sử quan hệ của khách hàng, về quá trình giao dịch của khách hàng tại ngân hàng với tất cả sản phẩm, dịch vụ, ngân hàng sẽ phân tích tổng thể lợi ích do khách hàng mang lại, đánh giá tiềm năng, cơ hội, rủi ro trong quan hệ với khách hàng làm căn cứ đưa ra quyết định cho dự án vay vốn.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *