Trình bày khái quát nội dung thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư.

Please follow and like us:

Trình bày khái quát nội dung thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư.
Nội dung thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư:
Sử dụng phương pháp so sánh, đối chiếu chỉ tiêu để so sánh các chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp với chỉ tiêu tài chính của các doanh nghiệp trong cùng ngành để đưa ra những đánh giá về năng lực tài chính của chủ đầu tư.
– Đánh giá năng lực tài chính dựa trên hồ sơ tài chính do chủ đầu tư cung cấp bao gồm các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01-DN, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02-DN, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03-DN, Bản thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09-DN). Ngoài ra, năng lực tàichính của doanh nghiệp thể hiện trong tương quan với các doanh nghiệp trongcùng ngành, do đó, phân tích năng lực tài chính còn sử dụng báo cáo ngành, báo cáo về môi trường đầu tư, kinh doanh của ngành.
– Thẩm định năng lực tài chính của chủ đầu tư bao gồm các nội dung phân tích cấu trúc tài chính, phân tích khả năng thanh toán, phân tích năng lực hoạt động và phân tích hiệu quả kinh doanh.
+ Phân tích cấu trúc tài chính là phân tích cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp
+ Phân tích khả năng thanh toán là việc đánh giá khả năng chuyển đổi thành tiền và khả năng hoàn trả các khoản nợ của doanh nghiệp khi đến hạn
+ Phân tích năng lực hoạt động là việc đánh giá hiệu suất sử dụng của các tài sản trong doanh nghiệp
+ Phân tích hiệu quả kinh doanh là đánh giá khả năng sinh lời của doanh nghiệp

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *