Trắc nghiệm: Quản trị vận hành 2

Please follow and like us:

Quản trị vận hành 2
Xem full liên hệ: Tại đây
« Liệt kê các công việc và thời gian thực hiện chúng trên từng máy, tìm công việc có thời gian nhỏ nhất », đây là một trong các bước của nguyên tắc
quantri123.com
a. Johnson
b. Pareto
c. FCFS
d. Mô hình EOQ
Phản hồi
Vì: Bài toán phân giáo cho 2 đối tượng
Tham khảo:
Nội dung trong bài text mục 9.2.2. Phương pháp phân giao công việc cho nhiều đối tượng chương 9: Điều độ sản xuất trang 9

The correct answer is: Johnson

Quantri123.com
Trong mô hình khấu trừ theo số lượng DQM, bước 3 cần phải thực hiện để tìm ra Q* là:
quantri123.com
a. Xác định mức sản lượng tối ưu ở từng mức giá khấu trừ
b. Điều chỉnh sản lượng những đơn hàng không đủ điều kiện lên mức sản lượng phù hợp
c. Tính tổng chi phí hàng dự trữ theo mức sản lượng đã điều chỉnh
d. Chọn Q* có tổng chi phí của hàng dự trữ thấp nhất
Phản hồi
Tham khảo:
Nội dung trong bài text chương 10: Quản trị dự trữ, mục 10.2, trang 6

The correct answer is: Tính tổng chi phí hàng dự trữ theo mức sản lượng đã điều chỉnh

Quantri123.com
Kế hoạch ngắn hạn bao gồm
quantri123.com
a. Phân công việc và đặt hàng.
b. Sắp xếp nhân lực, tồn kho, hợp đồng gia công ngoài.
c. Kế hoạch sản xuất và dự thảo ngân sách.
d. Kế hoạch sản phẩm mới.
Phản hồi
Tham khảo:
Nội dung trong bài text chương 9: Điều độ sản xuất, mục 9.1, trang 2

The correct answer is: Phân công việc và đặt hàng.

Quantri123.com
Trong mô hình EOQ, chi phí đặt hàng được tính theo công thức:
quantri123.com
a. D/Q*S
b. D*Q*S
c. Q/D*S
d. Q/S*D
Phản hồi
Tham khảo:
Nội dung trong bài text chương 10: Quản trị dự trữ, mục 10.2, trang 6

The correct answer is: D/Q*S

Quantri123.com
Hoạch định tổng hợp theo phương pháp trực quan
quantri123.com
a. Nhanh
b. Tốn nhiều công sức
c. Tính chính xác cao
d. Mang tính khách quan cao
Phản hồi
Vì: Trực quan là bằng mắt, phương pháp thực hiện nhanh
Tham khảo:
Nội dung trong bài text chương 7: Hoạch định tổng hợp, mục 7.2, trang 9

The correct answer is: Nhanh

Quantri123.com
Trong mô hình EOQ, chi phí lưu kho có mối quan hệ như thế nào với sản lượng một đơn hàng
quantri123.com
a. Tỷ lệ thuận
b. Tỷ lệ nghịch
c. Ngang nhau
d. Không ảnh hưởng
Phản hồi
Tham khảo:
Nội dung trong bài text, mục 10.2.2. Mô hình đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ), chương 10: Quản trị dự trữ trang 6

The correct answer is: Tỷ lệ thuận

Quantri123.com
Trong kỹ thuật phân tích ABC, tổng giá trị hàng của nhóm A chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm tồng giá trị hàng dự trữ:
quantri123.com
a. 80%
b. 25%
c. 5%
d. 20%
Phản hồi
Tham khảo:
Nội dung trong bài text chương 10: Quản trị dự trữ. Áp dụng bài toán ABC theo pareto. Mục 10.2, trang 6

The correct answer is: 80%

Quantri123.com
Nếu tăng thêm lượng tồn kho an toàn thì điểm đặt hàng sẽ là:
quantri123.com
a. ROP = L/d + dự trữ an toàn
b. ROP = L x d + dự trữ an toàn
c. ROP = L/d – dự trữ an toàn
d. ROP = L x d – dự trữ an toàn
Phản hồi
Tham khảo:
Nội dung trong bài text, mục 10.2.2. Mô hình đặt hàng kinh tế cơ bản (EOQ), chương 10: Quản trị dự trữ trang 6

The correct answer is: ROP = L x d + dự trữ an toàn

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *