Trắc nghiệm: Quản trị vận hành

Please follow and like us:

Quản trị vận hành

Xem full liên hệ: Tại đây
Yếu tố nào dưới đây không được coi là xu hướng của quản trị sản xuất và tác nghiệp?
quantri123.com
a. Quan tâm đến các tiêu chuẩn đạo đức và trách nhiệm xã hội.
b. Coi nhân viên là tài sản của doanh nghiệp, khuyến khích nhân viên, làm việc theo nhóm.
c. Giảm thiểu chi phí bằng mọi giá.
d. Hệ thống sản xuất và dịch vụ bảo đảm vấn đề môi trường sinh thái, sản xuất sạch, phát triển bền vững
Phản hồi
Vì: Giảm thiểu chi phí bằng mọi giá không còn là xu hướng của quản trị tác nghiệp hiện đại.
Tham khảo:
Nội dung trong bài text chương 1: Giới thiệu chung về Quản trị vận hành, mục 1.3.2. Xu hướng phát triển của Quản trị vận hành trang 27.

The correct answer is:: Giảm thiểu chi phí bằng mọi giá.

Phương pháp nào dưới đây không được đề cập đến trong hoạch định năng lực sản xuất?
quantri123.com
a. Lý thuyết quyết định.
b. Phân tích điểm hòa vốn.
c. Phân tích chi phí theo vùng.
d. Đường cong kinh nghiệm.
Phản hồi
Vì: Phân tích chi phí theo vùng hỗ trợ doanh nghiệp trong việc ra quyết định định vị doanh nghiệp
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 4: hoạch định công suất, mục 4.2 trang 10

The correct answer is:: Phân tích chi phí theo vùng.

Ưu điểm của hình thức bố trí mặt bằng theo vị trí cố định là gì?
quantri123.com
a. Khối lượng sản xuất lớn
b. Công việc đa dạng
c. Chi phí một đơn vị sản phẩm thấp
d. Dễ kiểm soát
Phản hồi
Vì: Ưu điểm của hình thức bố trí này là:
– Giảm sự vận chuyển để hạn chế những h¬ư hỏng đối với sản phẩm và chi phí dịch chuyển;
– Công việc đa dạng.
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 6: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp, mục 6.2.3 .trang 9.

The correct answer is:: Công việc đa dạng

Xác định điểm số cho từng nhân tố của từng địa điểm là nội dung của phương pháp:
quantri123.com
a. Phương pháp đánh giá theo các nhân tố
b. Phân tích chi phí theo vùng
c. Phương pháp tọa độ trung tâm
d. Bài toán vận tải
Phản hồi
Vì: đây là một trong những nội dung trong quy trình thực hiện phương pháp trọng số giản đơn
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 5:định vị doanh nghiệp, mục 5.3 trang 12

The correct answer is:: Phương pháp đánh giá theo các nhân tố

Phương pháp nào dưới đây không đề cập đến khi định vị doanh nghiệp?
quantri123.com
a. Phương pháp bình quân giản đơn
b. Phương pháp trọng số giản đơn
c. Phương pháp tọa độ trung tâm
d. Phương pháp phân tích chi phí theo vùng
Phản hồi
Vì: phương pháp bình quân giản đơn được dùng trong hoạt động dự báo
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 5:định vị doanh nghiệp, mục 5.3 trang 12

The correct answer is:: Phương pháp bình quân giản đơn

Bố trí theo công nghệ còn được gọi bằng thuật ngữ nào khác dưới đây?
quantri123.com
a. Hệ thống sản xuất linh hoạt
b. Bố trí theo quá trình
c. Bố trí theo sản phẩm
d. Bố trí theo chức năng
Phản hồi
Vì: theo định nghĩa
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 6: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp, mục 6.2.2 trang 6.

The correct answer is:: Bố trí theo quá trình

Số nơi làm việc tối thiếu có giá trị như thế nào?
quantri123.com
a. Bằng số nơi làm việc thực tế
b. Nhỏ hơn số nơi làm việc thực tế
c. Lớn hơn số nơi làm việc thực tế
d. Nhỏ hơn hoặc bằng số nơi làm việc thực tế
Phản hồi
Vì: Trên thực tế, doanh nghiệp có thể sắp xếp vào nhiều nơi làm việc hơn so với số nơi làm việc tối thiếu
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 6: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp, mục 6.3.1 .trang 13.

The correct answer is:: Nhỏ hơn hoặc bằng số nơi làm việc thực tế

Đâu là đặc điểm của sản xuất theo lô?
quantri123.com
a. loại sản xuất gián đoạn
b. Loại hình sản xuất hàng loạt tập trung ở chủng loại sản phẩm có số lượng lớn
c. thực hiện nhiều công việc/sản phẩm cùng một nhóm
d. Sản xuất theo dây chuyền
Phản hồi
Vì: Kiểu sản xuất theo lô thực hiện nhiều công việc/sản phẩm cùng một nhóm (hay lô) trọng hệ thống sản xuất.
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 3: Thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất, mục 3.5.2 trang 12

The correct answer is:: thực hiện nhiều công việc/sản phẩm cùng một nhóm

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng đổi mới trong việc lựa chọn vị trí và đổi mới:
quantri123.com
a. Sự sẵn có của các yếu tố đầu vào có chất lượng cao
b. Hệ thống giao thông
c. Trình độ dân trí
d. Hệ thống nước
Phản hồi
Vì: đây là một trong bốn yếu tố có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cũng như là khả năng đổi mới
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 5:định vị doanh nghiệp, mục 5.1.3 trang 4

The correct answer is:: Sự sẵn có của các yếu tố đầu vào có chất lượng cao

Chỉ tiêu nào dưới đây không được dùng để so sánh các phương pháp dự báo và chọn ra phương pháp dự báo chính xác nhất?
quantri123.com
a. MAD
b. RSFE.
c. MSE và MAPE.
d. MAD hoặc MAPE.
Phản hồi
Vì: RSFE là Tổng sai số dự báo cộng dồn, không dùng để so sánh các PP dự báo
Tham khảo:
Nội dung trong bài text chương 2: Dự báo cầu sản phẩm, mục 2.3. Kiểm soát dự báo trang 15

The correct answer is:: RSFE.

Nhược điểm của phương pháp bình quân sẽ không có yếu tố nào dưới đây?
quantri123.com
a. Tính chất san bằng.
b. Đòi hỏi phải ghi chép số liệu chính xác và đủ lớn.
c. Không dự báo cho tương lai xa.
d. Khó tính toán và phức tạp.
Phản hồi
Vì: Phương pháp bình quân dễ tính toán và rất đơn giản
Tham khảo:
Nội dung trong bài text chương 2: Dự báo cầu sản phẩm, mục 2.2.2. Các phương pháp dự báo định lượng trang 7

The correct answer is:: Khó tính toán và phức tạp.

Doanh nghiệp An Phú sản xuất ô tô tải có khối lượng sản xuất hàng năm là 1800 xe. Tổng chi phí cố định hàng năm của công ty là 80 tỷ đồng. Giá bán một xe là 350 triệu. Chi phí biến đổi tính trên một xe tải là 310 triệu đồng. Theo bạn, Công ty trên đây có điểm hoà vốn là:
quantri123.com
a. 2000 xe/năm
b. 2100 xe/năm
c. 2200 xe/năm
d. 2300 xe/năm
Phản hồi
Vì: theo công thức tính điểm hòa vốn
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 4: hoạch định công suất, mục 4.2.2 trang 16

The correct answer is:: 2000 xe/năm

Hoạt động định vị doanh nghiệp được áp dụng cho:
quantri123.com
a. Doanh nghiệp mới
b. Doanh nghiệp đang cải tạo lại
c. Doanh nghiệp đang hoạt động
d. Doanh nghiệp mới và doanh nghiệp đang hoạt động
Phản hồi
Vì: ngoài doanh nghiệp mời ra các doanh nghiệp đang hoạt động cũng thực hiện hoạt động định vị doanh nghiệp trong một số trường hợp.
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 5:định vị doanh nghiệp, mục 5.1.1 trang 3

The correct answer is:: Doanh nghiệp mới và doanh nghiệp đang hoạt động

Ưu điểm bố trí theo quá trình đề cập đến yếu tố nào dưới đây?
quantri123.com
a. Giảm thời gian chuẩn bị sản xuất
b. Giảm lao động trực tiếp
c. Giảm đầu tư máy móc thiết bị ban đầu
d. Giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi
Phản hồi
Vì: bố trí mặt bằng sản xuất theo quá trình không cần đầu tư một dây chuyền hoàn thiện.
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 6: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp, mục 6.2.2 trang 6.

The correct answer is:: Giảm đầu tư máy móc thiết bị ban đầu

Xu hướng phát triển của thị trường thuộc nhóm nhân tố
quantri123.com
a. Điều kiện tự nhiên
b. Điều kiện kinh tế
c. Điều kiện văn hóa-xã hội
d. Không có phương án đúng
Phản hồi
Vì: Để xác định địa điểm đặt doanh nghiệp, cần thu thập, phân tích và xử lý các thông tin về thị trường trong đó có xu hướng phát triển của thị trường.
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 5:định vị doanh nghiệp, mục 5.1.1 trang 5

The correct answer is:: Điều kiện kinh tế

Việc bố trí mặt bằng sản xuất áp dụng trong các trường hợp nào?
quantri123.com
a. Thay đổi quy mô sản xuất
b. Thay đổi quy trình công nghệ
c. Thay đổi thiết kế sản phẩm
d. Thay đổi quy mô sản xuất, Thay đổi quy trình công nghệ và Thay đổi thiết kế sản phẩm
Phản hồi
Vì: Khi cần hay đổi quy mô sản xuất, thay đổi quy trình công nghệ và thay đổi thiết kế sản phẩm thì phải bố trí lại mặt bằng sản xuất
Tham khảo:
Nội dung bài text chương 6: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp, mục 6.1.1 .trang 2.

The correct answer is:: Thay đổi quy mô sản xuất, Thay đổi quy trình công nghệ và Thay đổi thiết kế sản phẩm

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *