Tổ chức Xã hội đã chi phối đến hoạt động Xã hội của các cá nhân như thế nào?

Please follow and like us:

Tổ chức Xã hội đã chi phối đến hoạt động Xã hội của các cá nhân như thế nào?

Tổ chức Xã hội là 1 hệ thống các quan hệ,tập hợp liên kết các nhân nào đó để hoạt động Xã hội,nhằm đạt được mục đích nhất định về quyền lợi và nhu cầu nào đó.Như vậy,khái niệm tổ chức Xã hội của Xã hội học nhấn mạnh đến hệ thống các quan hệ liên kết cá nhân chứ không phải chỉ dừng lại ở hình thức của 1 tập hợp người và quan hệ ở đây là quan hệ trong hoạt động Xã hội.Thực chất tổ chức Xã hội là tập hợp các cá nhân trong không gian,thời gian cụ thể nhằm mục đích,lợi ích,hành động chung và phù hợp với mục đích,lợi ích,hành động Xã hội,được Xã hội thừa nhận,cho phép hoạt động trong hệ thống phân công lao động Xã hội.Do đó,tổ chức Xã hội được Xã hội trao tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm trứơc Xã hội trong việc quản lý toàn diện thành viên của mình.
Tổ chức Xã hội có 5 dấu hiệu đặc trưng cơ bản:
+ Tổ chức Xã hội có mục tiêu,có chủ đích,có ý thức,chức năng,nhiệm vụ rõ ràng,được Xã hội thừa nhận và cho phép hoạt động.
+ Tổ chức Xã hội xác lập hệ thống quyền lực thống nhất thể hiện trong cơ cấu tổ chức để chi phối hành động của các cá nhân.
+ Cùng với hệ thống quyền lực,tổ chức Xã hội xác lập hệ thống,vị trí,vị thế và vai trò của cá nhân nhằm thống nhất hành động của các cá nhân vào thực hiện mục tiêu của tổ chức.
+ Các vai trò của các thành viên tổ chức Xã hội đựoc thực hiện theo yêu cầu của tổ chức.Thông qua quy tắc do tổ chức Xã hội đặt ra để điều chỉnh quan hệ giữa các vai trò,nhằm phối hợp việc thực hiện vai trò của các thành viên để hoạt động của tổ chức đi vào nề nếp và ổn định.
+ Phần lớn các tổ chức Xã hội chính thức hoá và công khai hoá các mối quan hệ của tổ chức để các thành viên thực hiện theo và giám sát sự thực hiện của các thành viên khác.
Do các đặc trưng trên mà tổ chức Xã hội đã chi phối toàn diện đến hoạt động của các cá nhân ở các yếu tố sau:
+ Tổ chức Xã hội đã tạo ra các hoạt động để thoả mãn nhu cầu của các cá nhân về lợi ích và bảo vệ lợi ích cho họ.Mỗi cá nhân tham gia tổ chức hoặc là với mục đích bảo vệ lợi ích cho họ,hoặc là thoả mãn nhu cầu nào đó của họ.Do vậy họ hội tụ trong tổ chức và chấp nhận sự chi phối của tổ chức là để đạt đựơc mục đích của mình.
+ Tổ chức Xã hội đã chi phối đến tư tưởng,tác phong,đạo đức của các thành viên thông qua duy trì kỷ luật lao động và kỷ luật sống,và qua đó đã tác động đến nhân cách của họ.
+ Tổ chức Xã hội đã tạo ra các hoạt động VHXã hội để liên kết chặt chẽ các cá nhân trong truyền thống văn hoá,các hoạt động Xã hội nhằm tạo ra sự đồng cảm Xã hội và sự bình an ổn định của mỗi thành viên.
Tổ chức Xã hội có ý nghĩa rất quan trọng:
+ Tổ chức Xã hội là chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần cho các thành viên
+ Tổ chức Xã hội là cầu nối giữa cá nhân và Xã hội và là nơi các cá nhân thể hiện các giá trị Xã hội của mình.
+ Tổ chức Xã hội trong chừng mực nhất định đã tạo ra các đối trọng Xã hội nhằm cân bằng các mối quan hệ Xã hội cho các thành viên.

Câu 9: Tại sao nói thiết chế Xã hội đã điều chỉnh và kiểm soát hành vi của các cá nhân theo 1 hướng thống nhất?

Thiết chế Xã hội là hình thức cộng đồng và hình thức tổ chức của con người trong quá trình tiến hành các hoạt động Xã hội.Thiết chế Xã hội chính là các ràng buộc được mọi cá nhân,nhóm cộng đồng và toàn thể Xã hội chấp nhận và tuân thủ.
Chức năng của thiết chế Xã hội:
– Quy định hành vi: các thiết chế Xã hội đã tạo ra hệ thống các khuôn mẫu chuẩn mực cho các cá nhân hoạt động với các kiểu hành vi Xã hội đc chấp nhận trong nhiều trạng thái Xã hội khác nhau.Thông qua quá trình Xã hội hóa,đồng thời với sự hoạt động của các thiết chế Xã hội,các cá nhân tiếp nhận các khuôn mẫu hành vi và thực hiện theo các khuôn mẫu đó theo các tình huống cụ thể.
– Định hướng vai trò Xã hội của cá nhân: Các thiết chế xác định phần lớn các vai trò của cá nhân mà Xã hội chấp thuận để cá nhân nhận biết trong quá trình Xã hội hóa.Từ đó,các cá nhân có thể lựa chọn vai trò nào đối với mình là phù hợp,có thể biết được sự mong đợi của vai trò trước khi cá nhân đó thể hiện.
– Đem lại sự ổn định và kiên định cho các thành viên của Xã hội.Thiết chế Xã hội định hướng hành động Xã hội vào sự củng cố,xây dựng và phát triển cộng đồng vững mạnh vì sự phồn vinh hạnh phúc chung cho mọi người.Thiết chế Xã hội đã duy trì sự ổn định và phát triển Xã hội,do vậy đã hướng nhận thức của các thành viên tới các thiết chế Xã hội như là 1 sự chấp thuận các giá trị,chuẩn mực Xã hội và khuôn mẫu hành vi,nhằm củng cố nhận thức và thống nhất hành động của mọi người trong Xã hội.
– Điều chỉnh và kiểm soát hành vi: Thiết chế Xã hội là căn cứ để phân định cái đúng,sai,phải,trái trong hành động Xã hội.Do đó nó đã điều chỉnh và kiểm soát hành vi Xã hội của các cá nhân,các nhóm để chúng phù hợp với mong đợi của Xã hội.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *