Tin học ứng dụng (THUD trong ngân hàng) BF09

Please follow and like us:

Tin học ứng dụng (THUD trong ngân hàng) BF09

1. Hãy cho biết công thức nào sau đây sai cú pháp (biết ô A1 chứa ít nhất 10 kí tự)
a. Mid(A1,3) (Đ)
b. = Left(A1,2)
c. =Left(Right(A1,2),1)
d. =Right(A1,3)
2. Công thức nào sau đây là một công thức sai cú pháp:
a. =IF(1>2, ”Dung” , ”Sai”)
b. =IF(OR(“Sai”=”Dung”, “Dung”=”Sai”),”Dung”,”Sai”)
c. IF(OR(1>2,”Dung”),”Dung”,”Sai”) (Đ)
d. =IF(AND(“Dung”=”Dung”,”Dung”=”Dung”),”Dung”,”Dung”)
3. Kết quả của công thức =ROUND(1257.879,1) là:
a. 1257.8
b. 1257.9 (Đ)
c. 1257.80
d. 1257.1
4. Hàm MOD dùng để:
a. Cho ra phần thập phân
b. Cho ra số nguyên của phép chia
c. Cho ra số dư của phép chia (Đ)
d. Cho ra tích số của các số
5. Hãy cho biết công thức nào sau đây đúng cú pháp và logic (biết ô A1 chứa ít nhất 10 kí tự, B1 = 10%)
a. = if(Left(A1,2)>3, B1*100,if(right(A1,2,3))
b. = if(Left(A1,2)>3, B1*100,A1*200)
c. = if(Right(A1,2)<2, B1*100,A1*200)
d. = if(Left(A1,2)=”TT”, B1*100 , mid(A1,2,4)) (Đ)
6. Một ô trong Excel có thể chứa số ký tự tối đa là :
a. 16384
b. 65536
c. 255 (Đ)
d. 32000
7. Muốn vẽ biểu đồ (đồ thị) thể hiện mối tương quan (tỷ lệ) giữa các thành phần so với toàn thể, ta chọn loại đồ thị :
a. Tất cả đều đúng. (Đ)
b. Pie.
c. Column.
d. Bar
8. Khi không tham chiếu được Excel báo
a. Lỗi #NA
b. Lỗi #NUM
c. Lỗi #VALUE
d. Lỗi #REF (Đ)
9. Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào Values kết quả sẽ là:
a. Dán cả giá trị và định dạng của vùng nguồn
b. Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng (Đ)
c. Dán giá trị và công thức, không định dạng
d. Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức
10. List Separator dùng để xác định:
a. Dấu ngăn cách giữa các đối số. (Đ)
b. Dấu kết thúc một hàm trong Excel.
c. Dấu ngăn cách số thập phân
d. Dấu ngăn cách số hàng ngàn
11. Địa chỉ A1 là loại địa chỉ nào?
a. Địa chỉ tương đối 3 chiều
b. Địa chỉ tương đối (Đ)
c. Địa chỉ tuyệt đối
d. Địa chỉ hỗn hợp
12. Khi nhập dữ liệu sau: 0982767445, muốn giữ nguyên được số “0” ở đầu, bạn phải nhập trước bằng ký tự nào?
a. Dấu ?. (Đ)
b. Dấu *
c. Dấu =
d. Dấu ‘
13. Địa chỉ A$5 được gọi là?
a. Địa chỉ tương đối 3 chiều
b. Địa chỉ tương đối
c. Địa chỉ hỗn hợp (Đ)
d. Địa chỉ tuyệt đối
14. Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào All kết quả sẽ là:
a. Dán giá trị và công thức, không định dạng
b. Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng
c. Dán cả giá trị và định dạng của vùng nguồn (Đ)
d. Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức
15. Cửa sổ Excel thuộc loại nào?
a. Cửa sổ tư liệu.
b. Cửa sổ ứng dụng. (Đ)
c. Tất cả đều đúng.
d. Cửa sổ thư mục.
16. Đổi hoặc đặt tên Sheet, ta chọn
a. Format -Style
b. Format – Font
c. Format – sheet – Rename (Đ)
d. Format – sheet
17. Trong mục Paste Special ( lệnh dán đăc biệt). Nếu ta chọn vào Formulas kết quả sẽ là:
a. Dán giá trị và công thức, không định dạng (Đ)
b. Dán cả giá trị và định dạng của vùng nguồn
c. Chỉ dán giá trị và kết quả của công thức, không định dạng
d. Chỉ dán vào định dạng, bỏ qua tất cả giá trí và công thức
18. Theo mặc định, dữ liệu dạng ngày tháng được căn lề bên nào trong ô?
a. Phải (Đ)
b. Hai bên
c. Trái
d. Giữa
19. Theo mặc định, dữ liệu dạng text được căn lề bên nào trong excel?
a. Trái (Đ)
b. Giữa
c. Hai bên
d. Phải
20. Trên Menu Bar của Cửa sổ Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Word đó là?
a. Layout
b. Home
c. Data (Đ)
d. Insert
21. Một ô chứa số  17 định dạng bằng ??? sẽ hiển thị dạng?
a. __17
b. 17
c. 017
d. Tất cả đều sai (Đ)
22. Tại ô B3 có công thức =D2+SUMIF($C$2:$C$6, A5, $E$2:$E$6)-C$3 khi sao chép công thức này
a. =F4+SUMIF($C$2:$C$6, E7, $E$2:$E$6)-E$3
b. =F5+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-E$3
c. =F4+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-D$5
d. =F4+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-E$3 (Đ)
23. Giảsửtại ô A2 chứa chuỗi ký tự “Microsoft Excel”. Hãy cho biết công thức để trích chuỗi ký tự “soft” từ ô A2?
a. MID(A2,6,4) (Đ)
b. RIGHT(A2,10)
c. LEFT(A2,9)
d. Left(right(A2,3,4))
24. Để tổng hợp số liệu từ nhiều bảng tính khác nhau, ta sử dụng công cụ:
a. SUBTOTAL
b. FILTER
c. CONSOLIDATE (Đ)
d. SORT
25. Để lấy căn bậc hai của một số ta dùng hàm:
a. POWER
b. EXP
c. SQRT (Đ)
d. INT
26. Ta có thể rút trích thông tin bằng:
a. Data – Filter – Auto Filter
b. Tất cả đều đúng (Đ)
c. Data – Sort
d. Data – Filter
27. Để dùng bộ lọc truy xuất tự động (Data – Auto Filter) trong Excel, kí tự đại diện là
a. Dấu * và dấu ? đều là số
b. Dấu * và dấu ? đều là chữ (Đ)
c. Dấu * là chữ, dấu ? là số
d. Dấu * là số, dấu ? là chữ
28. Trong Excel, để đánh số thứ tự một cách tự động trong 1 cột , ta chọn :
a. Dùng Auto Fill Handle (Đ)
b. Alt – F – I -S.
c. Đánh số bằng tay.
d. File – Edit Fill – Series.
29. Để tính trung bình cộng dữ liệu trong các ô ta dùng hàm:
a. RANK
b. AVERAGE (Đ)
c. MAX
d. COUNTIF
30. Để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự, ta chọn:
a. Data – Table
b. Data – Auto Filter
c. Data – Sort (Đ)
d. Tất cả đều sai
31. Cho trước một số thập phân n. Để lấy phần thập phân của sốn đó thì sử dụng công thức:
a. MOD -INT
b. n – INT (Đ)
c. INT – n
d. INT
32. Với ĐTB cuối năm là 6.5, Lê Hoàng Vy sẽ đạt xếp loại gì khi biết công thức xếp loại học tập
a. Giỏi
b. Yếu
c. TB (Đ)
d. Khá
33. Trong các ký hiệu sau, ký hiệu nào không phải là địa chỉ ô:
a. AA$12
b. $15$K (Đ)
c. $Z1
d. Cả ba đều là địa chỉ ô
34. Để chèn thêm 1 Sheet trống, ta chọn:
a. Insert – Worksheet (Đ)
b. Edit – Worksheet
c. Format – Worksheet
d. View – Worksheet
35. Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 100, 150, 200, tại ô A4 ta điền công thức = COUNTA(A1:A3)) thu kết quả là:
a. 5
b. 4
c. 2
d. 3 (Đ)

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *