Thế nào là nền hành chính nhà nước? Trình bày các tính chất chủ yếu của nền hành chính nhà nước Việt Nam. Liên hệ với thực tế

Please follow and like us:

Câu hỏi: Thế nào là nền hành chính nhà nước? Trình bày các tính chất chủ yếu của nền hành chính nhà nước Việt Nam. Liên hệ với thực tế.

Trả lời:

 • Nền hành chính nhà nước là tổng thể cơ chế được cấu thành bởi 3 yếu tố:

+ Hệ thống thể chế quản lí xã hội theo hướng pháp luật bao gồm: Hiến pháp, luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành pháp và QLNN.

+ Cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành bộ máy nhà nước từ trung ương đến cơ sở.

+ Đội ngũ cán bộ công chức hành chính bao gồm: Những người thực thi công vụ trong bộ máy hành chính công quyền (cán bộ dân cử, những công chức được tuyển dụng, bổ nhiệm).

 • Tính chất chủ yếu của nền HCNN:

+ Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị:
 • Hệ thống chính trị của Việt Nam bao gồm: Đảng CSVN, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội. Trong đó Đảng CSVN là trung tâm lãnh đạo xã hội, nhà nước tổ chức, điều hành quản lí.
 • Đảng vạch ra đường lối, chính sách, chương trình mục tiêu để phát triển xã hội, phương hướng và biện pháp chủ yếu để thực hiện chương trình, mục tiêu đó.
 • Các cơ quan HCNN phải thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng thành các văn bản pháp luật, các quyết định quản lí để tổ chức, điều chỉnh toàn bộ các quan hệ XH.
 • Các tổ chức chính trị XH trong đó có Mặt trận TQVN có vai trò tham gia và giám sát QLNN.
+Tính pháp luật:

Cơ quan hành chính, các cán bộ công chức hành chính trong tổ chức và HĐ của mình phải quán triệt pháp luật và tuân thủ nghiêm minh pháp luật.

+ Tính thường xuyên ổn định và thích nghi:
 • HĐ hành chính NN phải thường xuyên
 • Đội ngũ công chức phải ổn định và có năng lực,phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ.
 • Nền HCNN phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế XH trong từng thời kì nhất định, đồng thời phải phù hợp với xu thế chung của thời đại.
+ Tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao:

Công chức hành chính phải được đào tạo theo ngạch với trình độ kiến thức tương ứng với chức vụ, phải qua thi tuyển trước khi tuyển dụng và bổ nhiệm.

+ Tính thống nhất thứ bậc chặt chẽ:
 • Hành chính NN là hệ thống thông suốt từ trên xuống dưới. Mỗi cấp, mỗi cơ quan, mỗi công chức đều có thẩm quyền riêng và quyền lợi chính đáng.
 • Tính thứ bậc chặt chẽ đòi hỏi cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Nhân viên phải phục tùng thủ trưởng. Địa phương phải phục tùng trung ương.

+Tính không vụ lợi: Cơ quan HCNN có nhiệm vụ phục vụ ND, phục vụ ND không theo đuổi mục tiêu doanh lợi.

+ Tính nhân đạo:

 • Trong pháp luật hành chính, những thể chế quy tắc, thủ tục HC phải xuất phát từ lợi ích của dân, từ tấm lòng thực sự thương dân, đem lại sự thuận lợi cho dân.
 • Các cơ quan hành chính và công chức không được quan liêu, độc đoán,cửa quyền gây phiền hà, không đòi hối lộ, không tham nhũng.
 Liên hệ thực tế: ĐCSVN là trung tâm lãnh đạo của cả nước,đề ra những cải cách,đường lối mà cả nước phải tuân theo.

Tuy nhiên hiện nay có một số bộ phận cán bộ,nhân dân vẫn còn làm trái với những quy định, pháp luật đề ra. Lợi dụng quyền hạn của mình để vụ lợi, tham ô, hối lộ, tham nhũng, quan liêu bao cấp. Rất nhiều người trong số họ chưa có tấm lòng thực sự yêu thương dân, đem lại lợi ích cho nhân dân.

Trình bày các quyền và hành vi nhà giáo không được làm. Liên hệ với thực tiễn

Trình bày các quy định về trình độ chuẩn, quyền và nhiệm vụ, hành vi, ngôn ngữ, trang phục, các hành vi giáo viên mầm non không được làm theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

 

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *