Thế nào là cái riêng? Thế nào là cái chung? Thế nào là cái đơn nhất?

Please follow and like us:

Thế nào là cái riêng? Thế nào là cái chung? Thế nào là cái đơn nhất?
+ “Cái riêng” dùng để chỉ mỗi sự vật, mỗi hiện tượng, mỗi quá trình,… xác định, tồn tại tương đối độc lập so với các sự vật, hiện tượng, quá trình… khác.

+ “Cái chung” dùng để chỉ những thuộc tính, tính chất,… lặp lại ở nhiều cái riêng.

+ “Cái đơn nhất” dùng để chỉ những thuộc tính, tính chất,… chỉ tồn tại ở một cái riêng nhất định.

Ví dụ, mỗi con người là một cái riêng; những thuộc tính tự nhiên và xã hội khiến cho con người khác với động vật giữ vai trò là cái chung của tất cả mọi người với tư cách người; nhưng mặt khác, ở mỗi con người lại có những thuộc tính không lặp lại ở nhau như: cấu tạo gen, nhân cách, năng lực,… cụ thể khác nhau.
Chỉ ra: cái riêng, cái chung, cái đơn nhất của “Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân” và “Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân”.
=> Sinh viên, Giảng viên là cái riêng. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cái chung.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *