Lợi nhuận không phải là tất cả của một doanh nghiệp

Please follow and like us:

Công ty An Bình là công ty được thành lập từ năm 2004, ngành nghề kinh doanh chính là mua bán dược phẩm, mỹ phẩm. Công ty có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh.  Năm 2009, cổ phiếu công ty  đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch CK TP.HCM. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty An Bình đã bị hủy niêm yết sau gần 2 năm giao dịch và phải mở thủ tục phá sản. Rất nhiều nhà đầu tư sở hữu hàng chục nghìn cổ phiếu của công ty An Bình đã bị mất trắng. Thực tế, khi nhìn vào báo cáo tài chính của công ty An Bình, đã có dấu hiệu cho thấy những bất thường ẩn chứa đằng sau các con số. Những dấu hiệu đó là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.

Báo cáo tài chính công ty An Bình

Báo cáo kết quả kinh doanh (đơn vị: VNĐ)

Chỉ tiêu

2007

2008

2009

1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

528,255,264,000

645,934,072,482

1,024,822,163,037

2.Các khoản giảm trừ doanh thu

2,515,949,000

5,167,852,088

107,635,855,723

3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

525,739,315,000

640,766,220,394

917,186,307,314

4.Giá vốn hàng bán

465,003,958,000

530,995,970,113

701,404,552,199

5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

60,735,357,000

109,770,250,281

215,781,755,115

6. Doanh thu từ hoạt động tài chính

15,786,000

55,947,654

857,239,394

7.Chi phí tài chính

2,058,436,000

10,602,575,169

11,615,101,508

Trong đó: chi phí lãi vay

1,451,482,000

10,262,388,726

10,838,224,427

8. Chi phí bán hàng

4,451,159,000

16,293,175,289

33,522,664,284

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

27,898,594,000

47,476,201,348

34,977,786,719

10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

26,342,954,000

35,454,246,129

136,523,441,998

11. Thu nhập khác

753,674,000

94,773,406

596,946,446

12.Chi phí khác

791,392,000

585,851,139

2,646,608,550

13.Lợi nhuận khác

-37,718,000

-491,077,733

-2,049,662,104

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

26,305,236,000

34,963,168,396

134,473,779,894

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp) (đơn vị: VNĐ)

 

Chỉ tiêu

2007

2008

2009

I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh  
Lợi nhuận trước thuế

26,305,236,000

34,963,168,396

134,473,779,894

Điều chỉnh cho các khoản

 

 

Khấu hao TSCĐ

2,769,988,000

8,524,344,883

9,210,773,810

Lỗ từ hoạt động đầu tư

0

169,162,877

321,743,353

Chi phí lãi vay

1,916,476,000

(10,262,388,728)

10,838,224,427

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

30,991,700,000

34,394,287,427

154,844,521,484

Thay đổi các khoản phải thu

(65,847,296,000)

(43,819,338,580)

(257,080,001,807)

Thay đổi hàng tồn kho

(27,570,469,000)

(47,288,338,540)

(15,807,820,260)

Thay đổi các khoản phải trả

22,883,601,000

16,129,799,373

49,649,831,355

Thay đổi chi phí trả trước

(3,476,505,000)

(298,510,485)

2,319,098,409

Tiền lãi vay đã trả

(1,139,198,000)

10,254,632,433

(11,948,521,751)

Thuế TNDN đã nộp

(4,741,657,000)

(5,214,414,586)

(7,226,495,748)

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

49,022,108

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

(48)

(4,763)

Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh

(48,899,824,048)

(36,792,865,613)

(85,249,388,318)

 

Câu hỏi 

–       Lợi nhuận của công ty An Bình trước thời điểm cổ phiếu lên sàn có gì khác biệt với lợi nhuận khi cổ phiểu được niêm yết vào năm 2009?

–       Sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền của công ty An Bình như thế nào, từ đó xem xét chất lượng lợi nhuận của An Bình.

–       Bạn có thể đưa ra những nhận định gì về cổ phiếu An Bình để tư vấn cho các nhà đầu tư vì sao không nên đầu tư vào cổ phiếu An Bình?

Lợi nhuận của công ty An Bình trước thời điểm cổ phiếu lên sàn có gì khác biệt với lợi nhuận khi cổ phiểu được niêm yết vào năm 2009?
Lợi nhuận năm 2008 là 34,963,168,396 vnđ, lợi nhuận năm 2009 là 134,473,779,894 vnđ tăng tới 99,510,611,498 vnđ tương đương tăng 284,616%. Đây là một mức tăng đột biến so với những năm trước đó.
Sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền của công ty An Bình như thế nào, từ đó xem xét chất lượng lợi nhuận của An Bình.
Ta có thể thấy lợi nhuận của công ty AB tăng gần 3 lần 2,84616 lần trong giai đoạn 2019 so với 2018 trong khi đó ta thấy dòng tiền của công ty với các khoản mục có sự biến động như sau: Hàng tồn kho có biến động giảm 15,807,820,260 vnđ so với kỳ trước, mức biến động này cho thấy hoạt động kinh doanh của công ty duy trì lượng hàng hóa tương tự kỳ trước. Các khoản phải trả của công ty tăng lên 49,649,831,355 vnđ so với kỳ trước là 16,129,799,373 cho thấy khoản nợ chiếm dụng vốn của công ty tăng lên gấp 3 lần, điều này mâu thuẫn với việc tăng trưởng lợi nhuận tới gần 3 lần của công ty. Khoản phải thu thì tăng mạnh lên (257,080,001,807) so với (43,819,338,580) của kỳ trước, cho thấy khoản lợi nhuận của công ty chủ yếu là hàng bán chịu? Như vậy cho thấy mặc dù lợi nhuận của công ty tăng lên gần 3 lần so với năm 2008 nhưng các khoản nợ của công ty tăng lên rất mạnh đồng thời các khoản phải thu của công ty cũng tăng lên rất mạnh ( hơn 5 lần). Như vậy mặc dù lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền của công ty lại giảm mạnh nguyên nhân từ khoản phải thu tăng mạnh đồng thời nợ của công ty tăng lên. Có thể nói công ty chỉ có lợi nhuận trên giấy chứ dòng tiền thực tế tại công ty là không có.
Do đó nếu là một nhà đầu tư em sẽ không đầu tư vào An Bình do mặc dù lợi nhuận tăng nhưng tình hình tài chính của công ty có vấn đề lớn. Khoản phải thu tăng lên rất nhiều ==> Tăng khoản nợ khó đòi. Nợ của công ty tăng lên ==> Tăng chi phí tài chính, giảm khả năng thanh toán của công ty.
==> Do đó cần có thêm thời gian 1 – 2 kỳ báo cáo tài chính để có thể đưa ra quyết định đầu tư vào cổ phiếu của An Bình hay không. Nếu trong những kỳ báo cáo tiếp theo An Bình duy trì được lợi nhuận và tạo ra dòng tiền tốt thì có thể ra quyết định mua vào, ngược lại với tình trạng dòng tiền của An Bình như hiện tại nếu không được cải thiện thì An Bình sẽ mất khả năng thanh toán trong thời gian tới.

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *