Tất cả các loại chứng khoán tại Việt Nam chỉ được giao dịch mua bán qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán

Please follow and like us:

Tất cả các loại chứng khoán tại Việt Nam chỉ được giao dịch mua bán qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán
Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây
Nhận định trên là sai. Vì Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức và vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán. Hệ thống giao dịch chứng khoán bao gồm hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết và hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết, do Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con) tổ chức, vận hành. (Điều 4 khoản 26 Luật Chứng khoán 2019).

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *