Chứng khoán chỉ bao gồm cổ phiếu và trái phiếu

Please follow and like us:

Đáp án mang tính chất tham khảo.

Xem thêm: Tại đây

Nhận định trên là sai. Vì
Căn cứ khoản 1 điều 4. Luật chứng khoản 2019
1. Chứng khoán là tài sản, bao gồm các loại sau đây:
a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
b) Chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, quyền mua cổ phần, chứng chỉ lưu ký;
c) Chứng khoán phái sinh;
d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.
Như vậy ngoài cổ phiếu và trái phiếu, chứng khoán còn gồm các nhóm khác.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *