Tại sao nói xã hội hoá là quá trình xác lập vị trí, vị thế, vai trò xã hội của mỗi cá nhân?

Please follow and like us:

Tại sao nói xã hội hoá là quá trình xác lập vị trí, vị thế, vai trò xã hội của mỗi cá nhân?

Xã hội hoá là quá trình mà qua đó cá nhân học hỏi, lĩnh hội nền văn hoá của xã hội như các khuân mẫu xã hội, quá trình mà nhờ nó, cá nhân đạt được những đặc trưng xã hội của bản thân, học được cách suy nghĩ và ứng xử phù hợp với vai trò xã hội của mình, hoà nhập vào xã hội.
Vị trí xã hội của các cá nhân chính là vị trí tương đối của cá nhân trong cấu trúc xã hội, trong hệ thống quan hệ xã hội.Nó được xác định trong sự đối chiếu và so sánh với vị trí xã hội khác.
Vị thế xã hội của mỗi cá nhân chính là địa vị thứ bậc của cá nhân đó trong cơ cấu tổ chức xã hội, được xã hội thừa nhận ở từng thời kì nhất định.
Vai trò xã hội là mô hình hành vi xã hội được xác lập một cách khách quan căn cứ vào đòi hỏi xã hội đối với từng vị trí, vị thế nhất định, để thực hiện quyền hạn tương ứng với các vị trí, vị thế đó. Thực chất vai trò xã hội là hệ thống thước đo xã hội đối với sự cống hiến của các cá nhân choax hội và thể hiện giá trị xã hội của cá nhân trong thực tế cuộc sống.
trong quá trình tham gia vào xã hội con người hình thành vị trí, vị thế của mình. Với hành vi của bản thân, con người tác động vào xã hội, góp phần cải tiến, thúc đẩy xã hội phát triển để khẳng định vị thế, vị trí của mình. Bằng hành vi cụ thể con người thể hiện năng lực, khả năng nhận thức và lao động của bản thân để được xã hội thừa nhận vai trò, vị thế, vị trí của mình. Bởi xã hội ngày nay vận hành theo nguyên tắc: “ làm theo năng lực, hưởng theo lao động” cho nên năng lực sản xuất là yếu tố cơ bản tạo nên địa vị, vị thế cho mỗi cá nhân. Xã hội sẽ thừa nhận vị thế của cá nhân thông qua quá trình cống hiến của cá nhân cho xã hội. Ngoài yếu tố năng lực sản xuất, vị thế của cá nhân còn được xã hội đánh giá thông qua nhân cách của con người đó. Nhân cách của con người được hình thành qua quá trình xã hội hoá trong môi trường gia đình, nhà trường và các nhóm xã hội. Một cá nhân có được vị thế, có địa vị, có quyền lực xã hội là người phải có uy tín cá nhân. Uy tín cá nhân tạo ra vai trò xã hội của con người. Uy tín cá nhân phụ thuộc năng lực hành vi xã hội và nhân cách, tri thức, đạo đức của cá nhân đó.
Trong quá trình xã hội hoá con người xác định hành vi để phù hợp với vị thế của mình. Qua quá trình xã hội hoá con người tiếp nhận nền văn hoá của xã hội, coi đó là các khuôn mẫu xã hội. Dựa vào khuôn mẫu đó con người đánh giá hành vi của mình là đúng, sai, phải, trái để lựa chọn hành vi phù hợp với vị thế của mình. Qua quá trình xã hội hoá cá nhân học được cách suy nghĩ và ứng xử phù hợp với vai trò,vị thế xã hội của mình, hoà nhập vào xã hội. Bởi vậy quá trình xã hội hoá là quá trình xác lập vị trí, vị thế, vai trò của mỗi cá nhân. a

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *