Tại sao nói gia đình và nhà trường đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách thế hệ trẻ?

Please follow and like us:

Tại sao nói gia đình và nhà trường đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách thế hệ trẻ?

Gia đình là nơi một cá nhân được sinh ra.Mỗi gia đình đều có 1 tiểu văn hóa,tiểu văn hóa này được xây dựng trên nền tảng của văn hóa chung nhưng với đặc thù riêng của từng gia đình.Các tiểu văn hóa này được tạo thành bởi nền giáo dục gia đình,truyền thống gia đình.Và các cá nhân sẽ tiếp nhận tiểu văn hóa này.Các cá nhân tiếp nhận và sáng tạo dựa trên đặc trưng của tiểu văn hóa.
Giáo dục gia dình truyền lại những cái đúng,cái sai và tri thức cho mỗi cá nhân nhằm tạo ra những tri thức cao và hành vi đúng trong mỗi cá nhân.  Gia đình đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách thế hệ trẻ.
Nhà trường có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách 1 cá nhân.Trường học là thiết chế Xã hội chịu trách nhiệm hình thành cho trẻ em các tri thức khoa học và kỹ thuật,các giá trị chuẩn mực văn hóa mà xã hội mong đợi.Nhà trường giáo dục tri thức cho trẻ em,từ đó trang bị cho thế hệ trẻ nguồn tri thức của nhân loại,những kỹ năng trong hoạt động nhận thức.Nhờ đó con người có bản lĩnh và năng lực làm việc,có ý thức trách nhiệm với tập thể và cộng đồng.Ở môi trường trường học,trẻ được học theo hành vi của thầy cô giáo,bởi vậy nhà trường có ảnh hưởng tới việc hình thành nhân cách của thể hệ trẻ.Tại nhà trường,thực hiện giáo dục nhân cách cho người đi học qua việc định hướng sự lựa chọn các hành vi Xã hội,các chuẩn mực khuôn mẫu Xã hội để mỗi con người tự lựa chọn và thể hiện hành vi của mình sao cho phù hợp.Việc giáo dục nhân cách còn được đưa vào các môn học trong nhà trường,qua sách vở,các hoạt động.Từ đó tác động đến quá trình hình thành nhân cách của thế hệ trẻ  Nhà trường đóng vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách thế hệ trẻ.

 

 

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *