Tại sao doanh nghiệp cần kiểm toán báo cáo tài chính? Có phải kiểm toán báo cáo tài chính chỉ mang lại lợi ích cho những bên sửdụng thông tin kếtoán đểra quyết định?

Please follow and like us:

Tại sao doanh nghiệp cần kiểm toán báo cáo tài chính? Có phải kiểm toán báo cáo tài chính chỉ mang lại lợi ích cho những bên sửdụng thông tin kếtoán đểra quyết định?

 Do những vấn đề như: xung đột lợi ích, ảnh hưởng của kết quả kiểm toán, sự phức tạp trong chuẩn bị và cung cấp thông tin kế toán, “khoảng cách” trong trình bày thông tin trên báo cáo, mà việc kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp trở nên cần thiết.
 Không, kiểm toán báo cáo tài chính không chỉ mang lại lợi ích cho những bên sử dụng thông tin kế toán (như cổ đông, các cơ quan Chính phủ, các chuyên gia, nhà hoạch định chính sách, những nhà đầu tư tiềm năng, người tiêu dùng,…) mà còn có thể đem lại những lợi ích trực tiếp cho bên chuẩn bị và cung cấp thông tin kế toán (khách thể kiểm toán) – có thể giúp giảm chi phí vốn, phát hiện và ngăn chặn gian lận, cải thiện hiệu quả hoạt động,…

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *