Thư nghiệm kiểm soát có thu thập bằng chứng kiểm toán vê sô dư tài khoản trên báo cáo tài chính không? Vì sao?

Please follow and like us:

Thử nghiệm kiểm soát
Thử nghiệm kiểm soát là nhóm những thủ tục được kiểm toán viên thực hiện để kiểm tra hiệu lực kiểm soát hoạt động trong việc ngăn ngừa và phát hiện những sai phạm trọng yếu ở mức cơ sở dẫn liệu liên quan. Vì thế, kết quả thực hiện thử nghiệm kiểm soát cung cấp cho kiểm toán viên bằng chứng về khả năng những kiểm soát đã mô tả đang sử dụng và hoạt động hiệu lực. Trong quan hệ với quy trình kiểm toán, những thử nghiệm kiểm soát được thực hiện ở giai đoạn thực hiện kế hoạch kiểm toán. Khi kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu lực thì sai phạm trọng yếu trên báo cáo tài chính có thể được ngăn chặn và phát hiện kịp thời. Do đó với bản chất của thử nghiệm kiểm soát nêu trên, kết quả của thử nghiệm này sẽ trợ giúp kiểm toán viên trong đánh giá khả năng những sai phạm trọng yếu có thể đã xảy ra. Từ đó, kết quả thử nghiệm kiểm soát sẽ ảnh hưởng lớn tới số lượng thực hiện những thử nghiệm cơ bản (thông qua việc đánh giá khả năng những sai phạm trọng yếu có thể tồn tại).

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *