hủ tục đánh giárủi ro trong quy trình kiểm toán nhằm mục đích gì? Thủ tục này được thực hiện trong giai đoạn nào trong quy trình chung của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính?

Please follow and like us:

Thủ tục đánh giá rủi ro
Những thủ tục đánh giá rủi ro là thủ tục kiểm toán được kiểm toán viên thực hiện để
thu thập hiểu biết về thực thể được kiểm toán, môi trường của đơn vị, bao gồm cả kiểm
soát nội bộ của khách thể kiểm toán. Thủ tục đánh giá rủi ro thường bao gồm những thủ
tục như: phỏng vấn nhà quản trị và những đối tượng khác trong phạm vi khách thể kiểm
toán, thủ tục phân tích, quan sát và điều tra, và một số thủ tục khác. Thủ tục đánh giá rủi
ro thường cung cấp cho kiểm toán viên một số lượng giới hạn bằng chứng về hiệu lực hoạt
động của kiểm soát nội bộ của công ty khách hàng. Những thủ tục đánh giá rủi ro trợ giúp
cho những thủ tục kiểm toán khác như thử nghiệm kiểm soát và thủ tục cơ bản để thu thập
đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp nhằm đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính được kiểm
toán.
Trong quan hệ với quy trình kiểm toán, những thủ tục đánh giá rủi ro sẽ được kiểm
toán viên thực hiện trong giai đoạn lập kế hoạch. Theo đó, kiểm toán viên cố gắng thu thập
những hiểu biết tổng thể về khách hàng bao gồm cả mục tiêu, chiến lược và những rủi ro
kinh doanh liên quan, cách thức nhà quản trị đo lường và đánh giá hiệu quả tài chính, và
kiểm soát nội bộ. Việc hiểu biết nêu trên có thể trợ giúp kiểm toán viên nhận diện những
số dư tài khoản, những nghiệp vụ, và những công bố có rủi ro sai phạm trọng yếu ở mức
cao.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *