Các yếu tố tác động đến cấu trúc tài sản trong doanh nghiệp.

Please follow and like us:

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc tài sản trong doanh nghiệp. Cụ thể một số yếu tố như sau:
-) Đặc điểm ngành nghề kinh doanh: Ví dụ một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn sẽ có cấu trúc tài sản khác một doanh nghiệp kinh doanh thương mại quần áo. Doanh nghiệp sản xuất thường có TSCĐ lớn hơn doanh nghiệp thương mại.
-) Cấu trúc vốn: Cấu trúc vốn của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng tới cấu trúc tài sản, doanh nghiệp có nguồn vốn dài hạn lớn có điều kiện đầu tư tài sản cố định lớn và ngược lại.
-)Môi trường kinh doanh: Trong điều kiện môi trường kinh doanh thuận lợi thì nguồn vốn sẽ phân bổ vào tài sản phục vụ kinh doanh ngược lại trong điều kiện kinh doanh không thuận lợi nguồn vốn sẽ phân bổ vào hoạt động đầu tư như chứng khoán, trái phiếu… nên ảnh hưởng tới cấu trúc tài sản của công ty.
-) Quy mô doanh nghiệp: Quy mô doanh nghiệp cũng ảnh hưởng tới cấu trúc tài sản của doanh nghiệp. Với doanh nghiệp quy mô nhỏ thì có thể không cần tới văn phòng do đó sẽ không cần sở hữu tài sản là văn phòng (có thể là BĐS hoặc quyền sử dụng BĐS thông qua hợp đồng cho thuê). Ngược lại với doanh nghiệp lớn thì cần sử dụng văn phòng lớn và trang thiết bị văn phòng…
-) Tình hình hoạt đông của doanh nghiệp: Nếu doanh nghiệp thua lỗ triền miên thì doanh nghiệp cần thanh lý tài sản để trả nợ ngược lại doanh nghiệp có lãi thì có thể xẽ nghiên cứu phát triển mở rộng quy mô. Điều này sẽ ảnh hưởng tới cấu trúc tài sản của doanh nghiệp.
– Một số yếu tố khác như: đặc điểm kênh phân phối, đặc điểm ban lãnh đạo, đặc điểm sản phẩm dịch vụ kinh doanh….

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *