Tài sản của doanh nghiệp được phân loại thành các loại tài sản nào? Giải thích căn cứ phân loại?

Please follow and like us:

Tài sản của doanh nghiệp được phân loại thành các loại tài sản nào? Giải thích căn cứ phân loại?
Tài sản của doanh nghiệp được phân tổ các dạng khác nhau:
1. Tài sản hữu hình và tài sản vô hình
a. Tài sản hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất do chủ tài sản nắm giữ để sử dụng phục vụ các mục đích của mình. Nó bao gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.
– Tài sản ngắn hạn : Được dự tính để bán hoặc sử dụng trong jhuoon khổ của chu kỳ kinh danh bt của doanh nghiệp. Được nắm giữ chủ yếu cho mục đích thương mại hoặc cho mục đích ngắn hạn. là tiền hoặc tài sản tương đương mà việc sử dụng không gặp 1 hạn chế nào.
– Tài sản dài hạn: Là các tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn, bao gồm: Tài sản cố định, tài sản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.
b. Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xd được giá trị do chủ tài sản nắm giưc để sử dụng mục đích của mình. : kỹ năng marketing, danh tiếng, uy tín, tên hiệu biểu tượng DN và việc sỡ hưu các quyền và công cụ hợp pháp ( quyền sử dụng đất, quyền sáng chế, bản quyền, quyền kinh doanh hay các hợp đông)
2. Tài sản lưu động và tài sản cố định
a. Tài sản lưu động: như là nguyên, nhiên , vật liệu, các khoản nợ ngắn hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn của DN…
b. Tài sản cố định hữu hình:là những tài sản có hình thái vật chất do DN nắm giữ để dử dụng cho hoạt động kinh doanh, sx phù hợp với tiêu chuẩn do Bộ tài chính quy định
Phân loại tài sản: Nhà cửa, vật kiến trúc( trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, sân bãi….). May móc thiết bị ( máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác…). Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn ( phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy, đường bộ …). Thiết bị dụng cụ quản lý ( máy tính phục vụ quản lý,thiết bị điện tử…). Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc sx cho vườn ( vườn chè, cà phê..) Các loại tài sản cố định khác

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *