Có những loại hình doanh nghiệp chủ yếu nào? Ưu điểm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp?

Please follow and like us:

Có những loại hình doanh nghiệp chủ yếu nào? Ưu điểm và hạn chế của từng loại hình doanh nghiệp?
Ở nước ta hiện nay có 4 loại hình doanh nghiệp phổ biến:
1. công ty trách nhiệm hữu hạn
+ Ưu điểm: Do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu do đó chủ sở hữu có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, không cần xin ý kiến hay góp ý từ các chủ thể khác. Có tư cách pháp nhân. Chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản ( chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đưa vào kinh doanh)
+ Nhược điểm: Khó khăn trong việc huy động vốn. CÔng ty TNHH một thành viên khi muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ bằng cách chuyển nhượng vốn góp cho người khác hoặc tiếp nhận phần vốn của thành viên mới thì phải chuyển đổi sang công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty TNHH nói chung không được phát hành cổ phiếu.
2. Công ty cổ phần
+ Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ cổ các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập trong vòng 3 năm đầu kể từ ngày công tu được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Có tư cách pháp nhân. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn, việc huy động vốn dễ dàng , linh hoạt hơn và huy động được số vốn lớn hơn các loại hình doanh nghiệp khác.
+ Hạn chế: Do công ty cổ phần không hạn chế cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp hơn. Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần phức tạp hơn do bị ràng buộc chặt chẽ các quy định của pháp luật, đặt biệt chế độ tài chính, kế toán.
3. Công ty hợp danh
+ Ưu điểm: Thanh viên CTHD là những cá nhân có trình độ chuyên môn, uy tín nghề nghiệp nên tạo sựu tin cậy cho đối tác. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà các CTHD dễ dàng tạo sự tin cấy với đối tác.
+ Nhược điểm: Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty nên sẽ rủi ro hoen kinh doanh. Công ty không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.
4. Doanh nghiệp tư nhân
+ ưu điểm: Thủ tục thành lập công ty đơn giản. Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định đói với tất cả hoat động kinh doanh của doanh nghiệp. Cơ cấu tổ chức của DN tư nhân tương đối đơn giản. DNTN phải chịu trách nhiệm vô hạn về mọi hoạt động kinh doanh nên có thể dễ dàng tạo dựng sự tin tưởng từ đối tác, khách hàng.
+ Nhược điểm: Không có tư cách pháp nhân, rủi ro cao khi chủ sở hữu DN phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình. Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào trên thị trường. Không được góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần trong các loại hình dn khác. Chỉ được quyền thành lập một dn tư nhân.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *