Tài chính công là gì? Mục tiêu của tài chính công và quản lý tài chính công?

Please follow and like us:

Tài chính công là gì? Mục tiêu của tài chính công và quản lý tài chính công?
Khái niệm tài chính công:
Tài chính công là tổng thể các hoạt động thu, chi bằng tiền do nhà nước tiến hành, nó phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công nhằm phục vụ thực hiện các chức năng của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu, lợi ích chung của toàn xã hội.
Mục tiêu của tài chính công và quản lý tài chính công:
Mục tiêu tài chính công:
– Duy trì sự tồn tại và phát huy hiệu lực của bộ máy nhà nước, cũng như thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà nhà nước đảm nhận.
– Phân phối các nguồn lực tài chính , sử dụng các quỹ tiền tệ của Nhà nước tập trung vào việc xử lý các vấn đề của kinh tế vĩ mô với yêu cầu là chi phí bỏ ra là thấp nhất mà kết quả đem lại là cao nhất ví dụ: đầu tư để tác động đến việc hình thành cơ cấu kinh tế mới; cấp phát kinh phí cho việc thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình; hỗ trợ giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo; góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường, giá cả; đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện mục tiêu xóa bỏ các tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường thiên nhiên…
Mục tiêu quản lý tài chính công:
– Mục tiêu tổng quát.
Là tạo ra sự cân đối và hiệu quả của tài chính công, tạo môi trường thuận lợi cho sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chiến lược phát triển đất nước trong từng thời kỳ.
– Mục tiêu cụ thể.
Thứ nhất, bảo đảm kỷ luật tài khóa tổng thể, đòi hỏi Nhà nước phải quản lý các nhu cầu chi tiêu có tính cạnh tranh nhau trong giới hạn nguồn lực tài chính công cho phép nhằm đảm bảo tính bền vững của nợ công cũng như góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Chi tiêu công tổng thể phải được quyết định trước khi ra quyết địnhchi tiêu từng phần.
Thứ hai, bảo đảm hiệu quả phân bổ và huy động nguồn lực tài chính . Mục tiêu này đòi hỏi Nhà nước phải xác định được thứ tự ưu tiên trong phân bổ và huy động nguồn lực tài chính, đảm bảo phù hợp với các chiến lược và kế hoạch quốc gia, của các bộ ngành và địa phương. Nhà nước phải có chiến lược phân bổ và huy động nguồn lực tài chinh hợp lý.
Thứ ba, bảo đảm hiệu quả hoạt động . Mục tiêu này nhằm đảm bảo cung ứng được các hàng hóa và dịch vụ công với chất lượng mong muốn trong phạm vi ngân sách cho trước hoặc với chi phí thấp nhất.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *