Tài chính công 2

Please follow and like us:

Cần tài liệu full thì liên hệ em nhé.
Mở Zalo và quét mã QR dưới đây nhé
Mr Cường


Cam kết chi NSNS được áp dụng cho các khoản chi nào sau đây
Select one:
a. Chi đầu tư không nằm trong dự toán NSNN được giao
b. Chi thường xuyên không nằm trong dự toán NSNN được giao
c. Chi thường xuyên nằm trong dự toán NSNN được giao
d. Chi mua sắm không có trong dự toán NSNN được giao
Phản hồi
Vì: Kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước áp dụng đối với các khoản chi ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn hằng năm

Tham khảo: mục 3.2.4. Cam kết chi.

The correct answer is: Chi thường xuyên nằm trong dự toán NSNN được giao

Tác động nào sau đây được coi là tác động tiêu cực của nợ công
Select one:
a. Lạm phát
b. Tạo gánh nặng nợ cho thế hệ tương lai
c. Tận dụng nguồn vốn vay rẻ từ nước ngoài
d. Tận dụng cơ hội đầu tư tạo bước phát triển đột phá
Phản hồi
Vì:
Tác động tiêu cực của nợ công
Vay trong nước sẽ làm thoái lui đầu tư tư nhân
Vay nước ngoài sẽ tạo áp dụng trả nợ lớn và phụ thuộc nước ngoài
Dễ gây ra tham nhũng, lãng phí

Tham khảo: mục 4.1.3 Tác động nợ công.

The correct answer is: Tạo gánh nặng nợ cho thế hệ tương lai

Phạm vi của kiểm soát chi thường xuyên không bao gồm khoản chi sau
Select one:
a. Chi trả lương cho công chức
b. Chi hoạt động của các đơn vị sự nghiệp
c. Chi trợ cấp, cung cấp phúc lợi cho người dân
d. Chi cho hoạt động của Đảng CSVN
Phản hồi
Vì:
Chi thường xuyên NSNN là các khoản chi của ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước, trừ các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; chi đặc biệt về an ninh, quốc phòng; chi cho hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; chi của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; các khoản chi ngân sách có tính đặc thù khác có cơ chế hướng dẫn riêng

Tham khảo: mục 3.2.2. Kiểm soát chi thường xuyên.

The correct answer is: Chi cho hoạt động của Đảng CSVN

Quỹ dự trữ quốc gia thuộc nhóm quỹ nào?
Select one:
a. Nhóm quỹ dự trữ
b. Nhóm quỹ chuyên dụng
c. Nhóm quỹ hỗ trợ
d. Nhóm quỹ an sinh xã hội
Phản hồi
Vì:
Nhóm quĩ dự trữ: quĩ dự trữ quốc gia; quĩ BHXH; quĩ dự trữ tài chính …

Tham khảo: mục 5.1.4. Phân loại quỹ TCNNNNS.

The correct answer is: Nhóm quỹ dự trữ

Điền vào chỗ trống trong nhận định sau: “Sự phục hồi kinh tế sẽ đem lại nguồn để ngân sách nhà nước trở về tình trạng cân bằng và đẩy lùi …”
Select one:
a. Bất bình đẳng
b. Lạm phát
c. Thất nghiệp
d. Tệ nạn xã hội
Phản hồi
Vì: Việc cố ý tạo sự thiếu hụt ngân sách nhà nước có thể ảnh hưởng xấu đến chính sách tiền tệ, lạm phát gia tăng. Nhưng những người ủng hộ thuyết này cho rằng: “ Sự phục hồi kinh tế sẽ đem lại nguồn để ngân sách nhà nước trở về tình trạng cân bằng và đẩy lùi lạm phát”

Tham khảo: Mục 2.1.2.3. Lý thuyết ngân sách cố ý thâm hụt.

The correct answer is: Lạm phát

Tiêu chí nào sau đây được sử dụng để phân loại quỹ TCNN ngoài NS
Select one:
a. Thời gian hoạt động của quỹ
b. Quy mô vốn
c. Cấp quản lý
d. Khả năng sinh lời của quỹ
Phản hồi
Vì:
Có 2 tiêu chí được sử dụng để phân loại:
Cấp quản lý và mục đích sử dụng quỹ

Tham khảo: mục 5.1.4. Phân loại quỹ TCNNNNS.

The correct answer is: Khả năng sinh lời của quỹ

Khi áp dụng hình thức thanh toán trước kiểm soát sau khi kiểm soát chi tại KBNN, bao nhiêu ngày sau khi thanh toán phải hoàn thành việc kiểm soát
Select one:
a. 01 ngày làm viêc
b. 02 ngày làm viêc
c. 03 ngày làm viêc
d. 04 ngày làm viêc
Phản hồi
Vì: Khi áp dụng hình thức thanh toán trước kiểm soát sau khi kiểm soát chi tại KBNN, 02 ngày sau khi thanh toán phải hoàn thành việc kiểm soát

Tham khảo: mục 3.2.2. Kiểm soát chi thường xuyên.

The correct answer is: 02 ngày làm viêc

Quản lý nợ công là quá trình …
Select one:
a. Sử dụng có hệ thống các hoạt động công cụ trong quản lý vốn vay
b. Sử dụng có hệ thống các hoạt động công cụ trong sử dụng vốn vay
c. Sử dụng có hệ thống các hoạt động công cụ trong trả nợ vay
d. Quản lý nợ công là một hệ thống các hoạt động quản lý bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công
Phản hồi
Vì: Quản lý nợ công là một hệ thống các hoạt động quản lý bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công

Tham khảo: mục 4.2.1. Quản lý nợ công Luật quản lý nợ công.

The correct answer is: Quản lý nợ công là một hệ thống các hoạt động quản lý bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công

Khái niệm nào sau đây là phù hợp nhất với quỹ dự trữ quốc gia
Select one:
a. Là quỹ được hình thành từ sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân nhằm hỗ trợ sự phát triển của DNNVV
b. Là quỹ được hình thành từ sự đóng góp của người dân, nhằm hỗ trợ người dân bị thiên tai, dịch bệnh
c. Là quỹ được hình thành từ NSNN nhằm bình ổn giá hàng hóa trên thị trường
d. là quỹ được tích lũy từ NSNN, là nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, an ninh quốc phòng, bình ổn thị trường
Phản hồi
Vì:
Quĩ dự trữ quốc gia là khoản tích lũy từ NSNN, là nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, an ninh quốc phòng, bình ổn thị trường

Tham khảo: mục 5.2.1. Khái niệm quỹ dự trữ quốc gia.

The correct answer is: là quỹ được tích lũy từ NSNN, là nguồn dự trữ chiến lược của quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, an ninh quốc phòng, bình ổn thị trường

Thâm hụt ngân sách
Select one:
a. Còn được gọi là Bội thu ngân sách nhà nước
b. Xảy ra khi Tổng chi NSNN lớn hơn hoặc bằng Tổng thu NSNN
c. Không thể đo lường được
d. Bao gồm thâm hụt cơ cấu và thâm hụt chu kỳ
Phản hồi
Vì: Thâm hụt ngân sách (Bội chi ngân sách) xảy ra khi tổng chi lớn hơn tổng thu NSNN và có thể đo lường được

Tham khảo: 2.2.1. Khái niệm và đo lường thâm hụt Ngân sách nhà nước.

The correct answer is: Bao gồm thâm hụt cơ cấu và thâm hụt chu kỳ

Định nghĩa về quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nào sau đây đúng
Select one:
a. quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước; nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật
b. quỹ do các cá nhân thành lập để đầu tư sinh lời
c. Quỹ do các tổ chức thành lập để đầu tư tài chính
d. Quỹ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập nhằm đầu tư tài chính
Phản hồi
Vì:
Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách là quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước; nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật

Tham khảo: mục 5.1.1. Khái niệm quỹ TCNN ngoài NS.

The correct answer is: quỹ do cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước; nguồn thu, nhiệm vụ chi của quỹ để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật

Điền vào chỗ trống: “Để thực hiện vay nợ trong nước hiệu quả, cần nghiên cứu một cách đầy đủ … và mức sống của dân cư, vấn đề …, thời hạn hoàn trả
Select one:
a. Chính sách thuế, lãi suất
b. Khả năng thu nhập, lãi suất huy động
c. Khả năng thu nhập, chính sách tín dụng
d. Lãi suất thị trường, cho vay
Phản hồi
Vì: Để thực hiện vay nợ trong nước hiệu quả, cần nghiên cứu một cách đầy đủ khả năng thu nhập và mức sống của dân cư, vấn đề lãi suất huy động, thời hạn hoàn trả

Tham khảo: 2.2.4. Các giải pháp khắc phục thâm hụt Ngân sách nhà nước.

The correct answer is: Khả năng thu nhập, lãi suất huy động

Qui mô nợ công so với GPD của Việt Nam năm 2019
Select one:
a. 65%
b. 56,1%
c. 42%
d. 30%
Phản hồi
Vì:
Qui mô nợ công của Việt Nam so với GDP năm 2019 là 56,1%

Tham khảo: mục 4.3.1. Qui mô nợ công.

The correct answer is: 56,1%

Quyết toán NSNN có số liệu sau:
– Tổng thu: 2.037 nghìn tỷ đồng, trong đó:
• Thu thường xuyên: 1.382 nghìn tỷ
• Thu từ bán tài sản: 320 nghìn tỷ
• Thu nợ cho vay: 23 nghìn tỷ
• Thu từ vay nước ngoài: 129 nghìn tỷ
• Còn lại là các khoản thu khác trong cân đối
– Tổng chi: 2.147 nghìn tỷ đồng, trong đó:
• Chi thường xuyên: 1.418 nghìn tỷ
• Chi đầu tư phát triển: 425 nghìn tỷ
• Chi trả nợ gốc: 220 nghìn tỷ
• Chi trả lãi: 36 nghìn tỷ
• Còn lại là các khoản chi khác trong cân đối
Hãy xác định bội chi NSNN
Select one:
a. 42 nghìn tỷ đồng
b. 64 nghìn tỷ đồng
c. 73 nghìn tỷ đồng
d. 81 nghìn tỷ đồng
Phản hồi
Vì: Tổng thu để xác định bội chi = 2.037 – 23 – 129 = 1.885 nghìn tỷ đồng
Tổng chi để xác định bội chi = 2.147 – 220 = 1.927 nghìn tỷ đồng
Bội chi NSNN = 1.927 – 1.885 = 42 nghìn tỷ đồng

Tham khảo: 2.2.1. Khái niệm và đo lường thâm hụt Ngân sách nhà nước.

The correct answer is: 42 nghìn tỷ đồng

Nguồn thu nào sau đây thuộc nguồn thu NSĐP hưởng 100%
Select one:
a. Thuế thu nhập cá nhân
b. Thuế Giá trị gia tăng
c. Thuế bảo vệ môi trường
d. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Phản hồi
Vì:
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là nguồn thu NSĐP hưởng 100%

Tham khảo: mục 1.2.4. Nội dung phân cấp NSNN và Luật NSNN 2015.

The correct answer is: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hình thức kiểm soát thanh toán nào được sử dụng trong kiểm soát thanh toán chi thường xuyên tại KBNN
Select one:
a. Kiểm soát trước thanh toán
b. Thanh toán không cần kiểm soát
c. Kiểm soát và thanh toán đồng thời
d. Kiểm soát trước thanh toán sau và thanh toán trước kiểm soát sau
Phản hồi
Vì:
có 2 hình thức kiểm soát thanh toán : Kiểm soát trước, thanh toán sau và thanh toán trước, kiểm soát sau

Tham khảo: mục 3.2.2. Kiểm soát chi thường xuyên.

The correct answer is: Kiểm soát trước thanh toán sau và thanh toán trước kiểm soát sau

Có bao nhiêu công cụ quản lý nợ công
Select one:
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Phản hồi
Vì: Công cụ quản lý nợ công bao gồm :
Chỉ tiêu an toàn nợ công, kế hoạch vay, trả nợ 5 năm ; quản lý nợ công 3 năm ; chương trình vay, trả nợ hàng năm

Tham khảo: 4.2.5. Công cụ quản lý nợ công Luật quản lý nợ công 2017.

The correct answer is: 4

Trong kiểm soát thanh toán chi thường xuyên, kiểm soát trước thanh toán sau không được được áp dụng cho khoản chi nào?
Select one:
a. Từng lần thanh toán trong hợp đồng thanh toán nhiều lần
b. Chi trả lương
c. Chi trợ cấp
d. Thanh toán hợp đồng mua sắm văn phòng phẩm
Phản hồi
Vì: Hình thức kiểm soát trước thanh toán sau áp dụng cho mọi khoản chi trừ thanh toán từng lần trong hợp đồng thanh toán nhiều lần.

Tham khảo: mục 3.2.2. Kiểm soát chi thường xuyên.

The correct answer is: Từng lần thanh toán trong hợp đồng thanh toán nhiều lần

Nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc quản lý nợ công
Select one:
a. Nhà nước quản lý thống nhất nợ công
b. Kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu an toàn về nợ công
c. Các bên đi đi vay phải chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ liên quan tới khoản vay
d. Không thực hiện minh bạch trong quản lý nợ công
Phản hồi
Vì: phải công khai, minh bạch trong quản lý nợ công

Tham khảo: 4.2.2. Nguyên tắc quản lý nợ công.

The correct answer is: Không thực hiện minh bạch trong quản lý nợ công

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *