Ngân hàng Trung ương

Please follow and like us:

Cần tài liệu full liên hệ em ạ!

::NHTW.B7.018::Khuôn khổ CAMELS, xếp hạng ngân hàng ở mức “Không thoả mãn” khi:
Select one:
a. Những ngân hàng đã thể hiện mức độ rủi ro thấp
b. Những ngân hàng có nhiều yếu không đáng kể nhưng vẫn có thể khắc phục
c. Những ngân hàng đã thể hiện mức độ rủi ro cao, có thể áp dụng lệnh đóng cửa và ngừng hoạt động
d. Những ngân hàng có số điểm yếu không đáng kể và có thể khắc phục
Phản hồi
Vì: Khuôn khổ CAMELS, xếp hạng ngân hàng ở mức “Không thoả mãn” khi những ngân hàng đã thể hiện mức độ rủi ro cao, có thể áp dụng lệnh đóng cửa và ngừng hoạt động

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 7.4 Các nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng theo Basel.

The correct answer is: Những ngân hàng đã thể hiện mức độ rủi ro cao, có thể áp dụng lệnh đóng cửa và ngừng hoạt động

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B5.004::Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Trung ương không vì:
Select one:
a. Có lợi nhuận
b. Hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại
c. Thực hiện mục tiêu của chính sách tiền tệ
d. Thực hiện vai trò người cho vay cuối cùng đối với ngân hàng thương mại
Phản hồi
Vì: theo cách thức thực hiện hoạt động tín dụng của Ngân hàng Trung ương sẽ không thực hiện hoạt động tín dụng vì mục tiêu lợi nhuận

Tham khảo: bài giảng, mục 6.1 Khái niệm, 6.2 Mục đích.

The correct answer is: Có lợi nhuận

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B6.021::Cán cân dịch vụ bao gồm:
Select one:
a. Các khoản thu, chi ngoại tệ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho nước ngoài trong một thời kỳ nhất định
b. Các khoản thu, chi ngoại tệ có liên quan đến việc các khoản dịch vụ nhận của nước ngoài trong một thời kỳ nhất định
c. Các khoản thu, chi ngoại tệ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho nước ngoài và các khoản dịch vụ nhận của nước ngoài trong một thời kỳ nhất định
d. Các khoản thu chi ngoại tệ về xuất, nhập khẩu hàng hóa trong một thời kỳ nhất định trong một thời kỳ nhất định
Phản hồi
Vì: theo khái niệm cán cân dịch vụ bao gồm các khoản thu, chi ngoại tệ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho nước ngoài và các khoản dịch vụ nhận của nước ngoài trong một thời kỳ nhất định

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 6.2.3 Lập và báo cáo cán cân thanh toán quốc tế.

The correct answer is: Các khoản thu, chi ngoại tệ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ cho nước ngoài và các khoản dịch vụ nhận của nước ngoài trong một thời kỳ nhất định

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B3.022::Dự trữ bắt buộc được tính:
Select one:
a. Tiền ngân hàng thương mại vay của Ngân hàng Trung ương
b. Tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại
c. Vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại
d. Tiền ngân hàng thương mại vay từ các tổ chức tài chính khác
Phản hồi
Vì: theo đặc điểm của dự trữ bắt buộc, ngân hàng thương mại xác định dự trữ bắt buộc dựa vào tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại

Tham khảo: bài giảng, mục 3.4 Công cụ của chính sách tiền tệ.

The correct answer is: Tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng thương mại

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B3.012::Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, lượng tiền cung ứng sẽ tăng lên khi:
Select one:
a. Ngân hàng Trung ương tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc
b. Ngân hàng Trung ương bán trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở
c. Ngân hàng Trung ương tăng lãi suất chiết khấu
d. Ngân hàng Trung ương mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
Phản hồi
Vì: do số tiền các ngân hàng thương mại có khả năng cung ứng tăng nên lượng tiền cung ứng tăng

Tham khảo: bài giảng, mục 3.4 Công cụ của chính sách tiền tệ.

The correct answer is: Ngân hàng Trung ương mua tín phiếu kho bạc trên thị trường mở

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B3.009::Giả sử các yếu tố khác không thay đổi, khi Ngân hàng Trung ương bán tín phiếu kho bạc trên thị trường mở, lượng tiền cung ứng sẽ:
Select one:
a. Chắc chắn tăng
b. Chắc chắn giảm
c. Không thay đổi
d. Có thể tăng
Phản hồi
Vì: do số tiền các ngân hàng thương mại có khả năng cung ứng giảm nên lượng tiền cung ứng giảm

Tham khảo: bài giảng, mục 3.4 Công cụ của chính sách tiền tệ.

The correct answer is: Chắc chắn giảm

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B4.022::Ngân hàng Trung ương lựa chọn các thành viên tham gia thị trường mở bao gồm:
Select one:
a. Công ty chuyển phát nhanh Bình Dương
b. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, Công ty tư vấn luật An Phú
c. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, Công ty tài chính Việt Nam
d. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, Công ty chuyển phát nhanh Việt Á
Phản hồi
Vì: đây là chủ thể trong danh mục thành viên tham gia thị trường mở bao gồm ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính phi ngân hàng

Tham khảo: bài giảng, mục 5.3.2 Thành viên tham gia.

The correct answer is: Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, Công ty tài chính Việt Nam

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B2.023::Đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng ở Việt Nam là:
Select one:
a. Đồng tiền có mệnh giá bé nhất
b. Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất
c. Đồng tiền chỉ thực hiện trong các giao dịch thanh toán tiền hàng của doanh nghiệp
d. Đồng tiền được phát hành dưới hình thức tiền xu
Phản hồi
Vì: đồng tiền Việt Nam là đồng tiền của quốc gia được phát hành theo hình thức tiền giấy, được sử dụng hợp pháp trong lãnh thổ Việt Nam không có sự hạn chế theo hình thức, số lượng, phạm vi, … trong thanh toán

Tham khảo: bài giảng, mục 2.1.1 phát hành tiền và 2.4. hoạt động phát hành tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

The correct answer is: Đồng tiền có mệnh giá lớn nhất

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B4.027::Thành viên thị trường mở, bắt buộc tham gia:
Select one:
a. 3 phiên giao dịch/tuần
b. 3 phiên giao dịch/tháng
c. 3 phiên giao dịch/năm
d. Theo quy định là thành viên do Ngân hàng Trung ương công bố
Phản hồi
Vì: hoàn toàn theo quy định là thành viên do Ngân hàng Trung ương mỗi nước công bố

Tham khảo: bài giảng, mục 5.3.2 công cụ của chính sách tiền tệ.

The correct answer is: Theo quy định là thành viên do Ngân hàng Trung ương công bố

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B4.021::Dự trữ của ngân hàng thương mại giảm xuống khi:
Select one:
a. Ngân hàng Trung ương mua hẳn tín phiếu kho bạc trên thị trường mở
b. Ngân hàng Trung ương mua hẳn trái phiếu Chính phủ trên thị trường mở
c. Ngân hàng Trung ương tăng hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại
d. Ngân hàng Trung ương bán hẳn giấy tờ có giá cho các ngân hàng thương mại
Phản hồi
Vì: Khi Ngân hàng Trung ương bán hẳn giấy tờ có giá cho các ngân hàng thương mại thì các ngân hàng thương mại bỏ tiền ra mua nên dự trữ của ngân hàng thương mại giảm xuống

Tham khảo: bài giảng, mục 5.2.1 Cơ chế tác động, 5.3 Nội dung hoạt động thị trường mở.

The correct answer is: Ngân hàng Trung ương bán hẳn giấy tờ có giá cho các ngân hàng thương mại

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B4.011::Khi tham gia đấu thầu khối lượng
Select one:
a. Ngân hàng thương mại đăng ký tín phiếu kho bạc cần mua với thời hạn 3 tháng
b. Ngân hàng thương mại đăng ký tín phiếu kho bạc cần bán với thời hạn 3 tháng
c. Các thành viên tham gia đăng ký khối lượng (giá trị) giấy tờ có giá sẽ mua hoặc bán (khối lượng dự thầu)
d. Các thành viên tham gia đăng ký khối lượng (giá trị) giấy tờ có giá sẽ mua hoặc bán (khối lượng dự thầu) cùng mức lãi suất mong muốn mua hoặc bán khối lượng giấy tờ có giá
Phản hồi
Vì: Ngân hàng Trung ương sẽ cho các thành viên tham gia đăng ký khối lượng (giá trị) giấy tờ có giá sẽ mua hoặc bán (khối lượng dự thầu) theo mức lãi suất mà Ngân hàng Trung ương thông báo

Tham khảo: bài giảng, mục 5.3.4 Phương thức đấu thầu.

The correct answer is: Các thành viên tham gia đăng ký khối lượng (giá trị) giấy tờ có giá sẽ mua hoặc bán (khối lượng dự thầu)

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B1.003::Mỗi nước có:
Select one:
a. 4 Ngân hàng Trung ương
b. 3 Ngân hàng Trung ương
c. 2 Ngân hàng Trung ương
d. 1 Ngân hàng Trung ương
Phản hồi
Vì: mỗi nước chỉ có duy nhất 1 Ngân hàng Trung ương

Tham khảo: bài giảng, mục 1.1.1 sự hình thành.

The correct answer is: 1 Ngân hàng Trung ương

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B7.014::Nội dung nào là chính xác nhất đối với nguyên tắc 21 yêu cầu về thông tin:
Select one:
a. Ngân hàng phải có hệ thống lưu trữ tài liệu phù hợp theo yêu cầu kế toán
b. Ngân hàng không phải có hệ thống lưu trữ tài liệu phù hợp theo yêu cầu kế toán
c. Thông tin được cập nhật 5 năm/lần
d. Thông tin được cập nhật 1 năm/lần
Phản hồi
Vì: nguyên tắc 21 yêu cầu về thông tin các ngân hàng phải có hệ thống lưu trữ tài liệu phù hợp theo yêu cầu kế toán

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 7.4 Các nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng theo Basel.

The correct answer is: Ngân hàng phải có hệ thống lưu trữ tài liệu phù hợp theo yêu cầu kế toán

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B7.017::Khuôn khổ CAMELS, xếp hạng từng ngân hàng thành ….. mức:
Select one:
a. 4
b. 5
c. 6
d. 7
Phản hồi
Vì: Khuôn khổ CAMELS, xếp hạng từng ngân hàng thành 5 mức (Mạnh, thỏa mãn, trung bình, tới hạn, không thỏa mãn)

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 7.4 Các nguyên tắc thanh tra, giám sát ngân hàng theo Basel.

The correct answer is: 5

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B7.006::Mục đích của việc xếp loại các tổ chức tín dụng nhằm:
Select one:
a. Phát hiện sớm những tổ chức tín dụng đang gặp khó khăn để có giải pháp khắc phục
b. Bổ sung vốn cho các tổ chức tín dụng
c. Thay đổi giờ làm việc của các tổ chức tín dụng
d. Thay đổi địa điểm làm việc của các tổ chức tín dụng
Phản hồi
Vì: Phát hiện sớm những tổ chức tín dụng đang gặp khó khăn để có giải pháp khắc phục căn cứ vào việc xếp loại là cần thiết đảm bảo sự an toàn của hệ thống

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 7.3 Xếp loại các tổ chức tín dụng.

The correct answer is: Phát hiện sớm những tổ chức tín dụng đang gặp khó khăn để có giải pháp khắc phục

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B3.024::Nhược điểm của hạn mức tín dụng trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ:
Select one:
a. Làm tăng tính cạnh tranh của ngân hàng thương mại
b. Tạo điều kiện để phát sinh thị trường ngầm và các hoạt động lách luật
c. Làm giảm khả năng huy động vốn của ngân hàng thương mại
d. Làm tăng giảm dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại
Phản hồi
Vì: đây là một trong những nhược điểm khi Ngân hàng Trung ương áp dụng hạn mức tín dụng trong điều hành chính sách tiền tệ, do vậy quá trình thực hiện luôn có sự cân nhắc phù hợp với thực tế

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 3.3 Công cụ của chính sách tiền tệ.

The correct answer is: Tạo điều kiện để phát sinh thị trường ngầm và các hoạt động lách luật

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B1.006::Ngân hàng Trung ương trực thuộc với Chính phủ sẽ:
Select one:
a. Chính phủ được phép can thiệp vào hoạt động của Ngân hàng Trung ương
b. Chính phủ không được phép can thiệp vào hoạt động của Ngân hàng Trung ương
c. Quốc hội được phép can thiệp vào hoạt động của Ngân hàng Trung ương
d. Ủy ban chứng khoán được phép can thiệp vào hoạt động của Ngân hàng Trung ương
Phản hồi
Vì: đây là đặc điểm của mô hình Ngân hàng Trung ương trực thuộc với Chính phủ

Tham khảo: bài giảng mục 1.1.3 mô hình Ngân hàng Trung ương.

The correct answer is: Chính phủ được phép can thiệp vào hoạt động của Ngân hàng Trung ương

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B6.006::Nguyên tắc an toàn trong thực hiện quản lý dự trữ ngoại hối yêu cầu:
Select one:
a. Tỷ lệ ngoại tệ nắm giữ bằng 30% tổng dự trữ ngoại hối
b. Phải có sự đảm bảo sự an toàn tuyệt đối
c. Tỷ lệ ngoại tệ nắm giữ bằng 35% tổng dự trữ ngoại hối
d. Tỷ lệ ngoại tệ nắm giữ bằng 40% tổng dự trữ ngoại hối
Phản hồi
Vì: theo quy định đòi hỏi phải có sự đảm bảo sự an toàn tuyệt đối trong thực hiện quản lý dự trữ ngoại hối

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 6.2.1 Quản lý dự trữ ngoại hối của Nhà nước.

The correct answer is: Phải có sự đảm bảo sự an toàn tuyệt đối

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B6.005::Các nguyên tắc khi thực hiện quản lý dự trữ ngoại hối:
Select one:
a. Nguyên tắc an toàn và tỷ lệ lạm phát thấp
b. Nguyên tắc an toàn, linh hoạt và có lợi, tỷ lệ lạm phát thấp
c. Nguyên tắc an toàn, linh hoạt và có lợi, đảm bảo khả năng thanh toán, tỷ lệ lạm phát thấp
d. Nguyên tắc an toàn, linh hoạt và có lợi, đảm bảo khả năng thanh toán
Phản hồi
Vì: đảm bảo các nguyên tắc này nhằm tăng cường tính hiệu quả trong quản lý dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 6.2.1 Quản lý dự trữ ngoại hối của Nhà nước.

The correct answer is: Nguyên tắc an toàn, linh hoạt và có lợi, đảm bảo khả năng thanh toán

Đoạn văn câu hỏi
::NHTW.B6.017::Nhân tố ảnh hưởng sự thay đổi tỷ giá:
Select one:
a. Giá của khoản vay
b. Giá của cổ phiếu
c. Sự gia tăng quy mô giao dịch tín phiếu kho bạc của thị trường tiền tệ
d. Cung – cầu về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối
Phản hồi
Vì: đây là một trong những nhân tố tác động đến sự thay đổi tỷ giá

Tham khảo: bài giảng dạng text, mục 6.2.2 Quản lý hoạt động ngoại hối.

The correct answer is: Cung – cầu về ngoại tệ trên thị trường ngoại hối

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *