Quản trị đa văn hóa

Please follow and like us:

Ba nhân tố cơ bản của quá trình tạo động lực là:
Select one:
a. Nhu cầu, động lực và mục tiêu đạt được
b. Nhu cầu, khả năng và mong muốn
c. Nhu cầu, động lực và khen thưởng
d. Nhận thức, thái độ và mục tiêu đạt được
Phản hồi
The correct answer is: Nhu cầu, khả năng và mong muốn

Đoạn văn câu hỏi
Tổ chức áp dụng cách tiếp cận _____ với sự đa dạng về văn hóa sẽ phớt lờ các lợi ích của sự đa dạng về văn hóa và tìm cách khiến tất cả mọi người phải làm theo các tiêu chuẩn của một nền văn hóa.
Select one:
a. Cách tiếp cận địa phương
b. Cách tiếp cận vị chủng
c. Cách tiếp cận hợp lực
d. Cách tiếp cận thay đổi
Phản hồi
The correct answer is: Cách tiếp cận vị chủng

Đoạn văn câu hỏi
Xã hội nào có khuynh hướng chia sẻ thông tin nội bộ với bạn thân của mình?
Select one:
a. Cụ thể
b. Phổ biến
c. Trung tính
d. Xúc cảm
Phản hồi
The correct answer is: Cụ thể

Đoạn văn câu hỏi
Các quản lý người Singapore, New Zealand, và Hong Kong thường rất chủ động, nhanh nhẹn và luôn tự tin với những gì mình đang làm. Theo kết quả của nghiên cứu GLOBE, những nền văn hóa này có thể sẽ có chỉ số ________ cao.
Select one:
a. định hướng nhân văn
b. định hướng tương lai
c. định hướng thành quả
d. tính quyết đoán
Phản hồi
The correct answer is: định hướng thành quả

Đoạn văn câu hỏi
Phát biểu nào sau đây là đúng về các inpatriate?
Select one:
a. Một trong những trường hợp phổ biến các công ty sử dụng inpatriate là cho giai đoạn mới hoạt động và thành lập của công ty con.
b. Inpatriate là các quản lý tới từ chính quốc
c. Các công ty đa quốc gia ngày càng có xu hướng sử dụng các inpatriate để phát triển năng lực cạnh tranh cốt lõi toàn cầu tốt hơn
d. Các công ty đa quốc gia thường sử dụng inpatriate cho các vị trí quan trọng ở công ty con ở nước ngoài
Phản hồi
The correct answer is: Các công ty đa quốc gia ngày càng có xu hướng sử dụng các inpatriate để phát triển năng lực cạnh tranh cốt lõi toàn cầu tốt hơn

Đoạn văn câu hỏi
Phát biểu nào sau đây về tác động của sự đa dạng văn hóa tới tổ chức là KHÔNG chính xác?
Select one:
a. Sự đa dạng về văn hóa có thể làm gia tăng hiểu lầm trong giao tiếp
b. Sự đa dạng về văn hóa có thể dẫn tới sự khái quát hóa quá mức các chính sách, qui trình của tổ chức
c. Sự đa dạng về văn hóa có thể gây ra khó khăn trong việc thống nhất quan điểm và phương án hành động
d. Sự đa dạng về văn hóa chỉ đem lại các tác động tiêu cực cho tổ chức
Phản hồi
The correct answer is: Sự đa dạng về văn hóa chỉ đem lại các tác động tiêu cực cho tổ chức

Đoạn văn câu hỏi
Trong mô hình của Hofstede, các quốc gia không quá coi trọng chủ nghĩa quốc gia, việc biểu tình được khoan nhượng và việc chuyển đổi việc làm diễn ra thường xuyên là các quốc gia có chỉ số ____________ thấp.
Select one:
a. Chủ nghĩa tập thể
b. Tâm lý né tránh bất định
c. Khoảng cách quyền lực
d. Tính nam tính
Phản hồi
The correct answer is: Tâm lý né tránh bất định

Đoạn văn câu hỏi
Theo Early and Ang, trí tuệ văn hóa được cấu thành bởi ba yếu tố là:
Select one:
a. Vốn xã hội, vốn tâm lý và vốn trí tuệ
b. Nhận thức, động lực và hành vi
c. Siêu nhận thức, động lực và hành vi
d. Nhận thức, siêu nhận thức và hành vi
Phản hồi
The correct answer is: Nhận thức, động lực và hành vi

Đoạn văn câu hỏi
Trong các cách tiếp cận với việc quản trị sự đa dạng về văn hóa, cách tiếp cận nào mặc dù đem lại nhiều lợi ích nhất nhưng lại ít phổ biến nhât?
Select one:
a. Cách tiếp cận địa phương
b. Cách tiếp cận vị chủng
c. Cách tiếp cận hợp lực
d. Cách tiếp cận thay đổi
Phản hồi
The correct answer is: Cách tiếp cận hợp lực

Đoạn văn câu hỏi
So với người Isreal, người Mỹ có tính cá nhân _______ hơn và khoảng cách quyền lực ______ hơn, nên phản ứng của nhân viên người Mỹ với mô hình thiết lập mục tiêu thường tích cực hơn.
Select one:
a. Thấp, thấp
b. Cao, cao
c. Cao, thấp
d. Thấp, cao
Phản hồi
The correct answer is: Cao, thấp

Đoạn văn câu hỏi
Các nhà quản lý người Mỹ thường áp dụng cách tiếp cận của thuyết Y với việc lãnh đạo và họ tin rằng để tạo động lực cho nhân viên cần thỏa mãn các nhu cầu nào của nhân viên?
Select one:
a. các nhu cầu cấp cao
b. nhu cầu an toàn
c. nhu cầu cấp thấp
d. nhu cầu thiết yếu
Phản hồi
The correct answer is: các nhu cầu cấp cao

Đoạn văn câu hỏi
Nhân viên tới từ các nền văn hóa có khoảng cách quyền lực cao có thể sẽ thích ứng tốt với ________.
Select one:
a. phong cách lãnh đạo chuyên chế
b. phong cách lãnh đạo tham gia
c. phong cách lãnh đạo lôi cuốn
d. phong cách lãnh đạo tư vấn
Phản hồi
The correct answer is: phong cách lãnh đạo chuyên chế

Đoạn văn câu hỏi
Cách tiếp cận nào với việc quản trị sự đa dạng về văn hóa có giả định căn bản là sự đa dạng về văn hóa chỉ đem lại các ảnh hưởng tiêu cực tới tổ chức, do đó cần giảm thiểu tối đa sự đa dạng về văn hóa?
Select one:
a. Cách tiếp cận địa phương
b. Cách tiếp cận vị chủng
c. Cách tiếp cận hợp lực
d. Cách tiếp cận thay đổi
Phản hồi
The correct answer is: Cách tiếp cận vị chủng

Đoạn văn câu hỏi
____ là một thành phần của giao tiếp phi ngôn ngữ
Select one:
a. Giới tính
b. Sắc tộc
c. Cử chỉ hành vi
d. Ngôn ngữ
Phản hồi
The correct answer is: Cử chỉ hành vi

Đoạn văn câu hỏi
Đâu là đặc trưng chính của xã hội có tính nam tính cao?
Select one:
a. Coi trọng thành tích nhóm
b. Tính quyết đoán
c. Các quy định xã hôi chặt chẽ
d. Không có thiên vị giới tính
Phản hồi
The correct answer is: Tính quyết đoán

Đoạn văn câu hỏi
Ví dụ về nền văn hóa phục thuộc nhiều vào ngữ cảnh là _____.
Select one:
a. Iceland
b. Australia
c. Canada
d. Nhật Bản
Phản hồi
The correct answer is: Nhật Bản

Đoạn văn câu hỏi
Chiều văn hóa nào sau đây xuất hiện trong dự án GLOBE?
Select one:
a. Khoảng cách quyền lực
b. Tính phổ biến
c. Tính cá nhân
d. Chủ nghĩa định mệnh
Phản hồi
The correct answer is: Khoảng cách quyền lực

Đoạn văn câu hỏi
Những nhân tố khiến quá trình truyền đạt thông điệp bị sai lệch được gọi là ________
Select one:
a. Thông điệp mã hóa
b. Nhiễu
c. Thông điệp giải mã
d. Phản hồi
Phản hồi
The correct answer is: Nhiễu

Đoạn văn câu hỏi
Đâu không phải là một chiều văn hóa trong mô hình của Trompenaaars?
Select one:
a. Tính hướng nội và tính hướng ngoại
b. Tính phổ biến và tính đặc thù
c. Quan hệ trung tính và quan hệ xúc cảm
d. Quan hệ cụ thể và quan hệ lan tỏa
Phản hồi
The correct answer is: Tính hướng nội và tính hướng ngoại

Đoạn văn câu hỏi
Trung Quốc là quốc gia có chỉ số về chủ nghĩa tập thể cao nên ở đây _____ là một nhu cầu quan trọng và mục tiêu mà mọi người chú trọng là _____
Select one:
a. Liên kết nhóm, thành tựu nghề nghiệp
b. Thành tựu nghề nghiệp, thành công cá nhân
c. Liên kết nhóm, sự hòa hợp
d. Thành tựu cá nhân, sự hòa hợp
Phản hồi
The correct answer is: Liên kết nhóm, sự hòa hợp

Đoạn văn câu hỏi
Cách tiếp cận ___ phổ biến ở các công ty đa quốc gia có niềm tin rằng cách tiếp cận của công ty mẹ có thể được áp dụng nguyên vẹn ở tất cả các quốc gia khác vì cách tiếp cận này hoàn hảo hơn bất kỳ cách của công ty con ở nước ngoài nào.
Select one:
a. đa khu vực
b. vị chủng
c. đa tâm
d. toàn cầu
Phản hồi
The correct answer is: vị chủng

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *