Pháp luật cạnh tranh

Please follow and like us:

Trong số các nhận định sau đây, nhận định nào là đúng chính sách của Nhà nước về cạnh tranh
Select one:
a. Tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch.
b. Thúc đẩy cạnh tranh, bảo đảm quyền tự do ký kết hợp đồng trong kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
c. Tạo điều kiện để xã hội và các cơ quan nhà nước tham gia quá trình giám sát việc thực hiện pháp luật về cạnh tranh.
d. Tăng cường khả năng tiếp cận thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi của nhà nước
Phản hồi
Tham khảo: điều 6 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Tạo lập, duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng, bình đẳng, minh bạch.

Đoạn văn câu hỏi
Trong các nhận định sau, nhận định nào là KHÔNG bị nghiêm cấm có liên quan đến cạnh tranh
Select one:
a. Yêu cầu, khuyến nghị doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hoặc không thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cụ thể trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật;
b. Phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp;
c. Yêu cầu, khuyến nghị các hiệp hội ngành, nghề, tổ chức xã hội – nghề nghiệp khác hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm hạn chế cạnh tranh trên thị trường;
d. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động cạnh tranh.
Phản hồi
Tham khảo: điều 8 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Yêu cầu, khuyến nghị doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện hoặc không thực hiện việc sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc mua, bán hàng hóa, cung ứng, sử dụng dịch vụ với doanh nghiệp cụ thể trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật;

Đoạn văn câu hỏi
Trong các nhận định sau, nhận định nào KHÔNG PHẢI là yếu tố để Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của việc tập trung kinh tế
Select one:
a. Thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trên thị trường liên;
b. Mức độ tập trung trên thị trường sản phẩm liên quan sau khi tập trung kinh tế;
c. Mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế là đầu vào của nhau hoặc bổ trợ cho nhau;
d. Lợi thế cạnh tranh do tập trung kinh tế mang lại trên thị trường liên quan;
Phản hồi
Tham khảo: điều 31 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Mức độ tập trung trên thị trường sản phẩm liên quan sau khi tập trung kinh tế;

Đoạn văn câu hỏi
Theo Luật Cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm?
Select one:
a. Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác bằng cách cản trở, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của doanh nghiệp đó
b. Tiết lộ, sử dụng mọi thông tin trong kinh doanh mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó
c. Thuyết phục khách hàng, đối tác kinh doanh của doanh nghiệp khác giao dịch với doanh nghiệp mình
d. Lôi kéo khách hàng bất chính bằng cách so sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.
Phản hồi
Vì: Theo Điều 45 Khoản 5 điểm b Luật Cạnh tranh 2018: So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

Tham khảo: Bài giảng text Bài giảng text Chương 6, mục 6.2. Quy định của pháp luật Việt Nam về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hình thức xử lý.

The correct answer is: Lôi kéo khách hàng bất chính bằng cách so sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác nhưng không chứng minh được nội dung.

Đoạn văn câu hỏi
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào KHÔNG PHẢI là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
Select one:
a. Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan khi thỏa thuận đó không gây tác động hoặc không có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.
b. Thỏa thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thỏa thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.
c. Thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường
d. Thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường
Phản hồi
Tham khảo: điều 11 và 12 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan khi thỏa thuận đó không gây tác động hoặc không có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.

Đoạn văn câu hỏi
Trong các nhận định sau, nhận định nào KHÔNG PHẢI là biện pháp Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước
Select one:
a. Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước;
b. Quyết định thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước
c. Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước;
d. Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của Luật cạnh tranh và quy định khác của pháp luật có liên quan
Phản hồi
Tham khảo: điều 28 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Quyết định thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

Đoạn văn câu hỏi
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào KHÔNG PHẢI là yếu tố xác định sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp và nhóm doanh nghiệp:
Select one:
a. Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan được đánh giá trên cơ sở so sánh thị phần giữa các doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp trên thị trường liên quan
b. Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được cánh giá căn cứ vào năng lực tài chính, khả năng tiếp cận nguồn vốn, tín dụng và các nguồn tài chính khác, tổng nguồn vốn, tổng tài sản, số lao động, quy mô sản xuất, mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp đó trong tương quan với tất cả các doanh nghiệp khác
c. Khả năng nắm giữ, tiếp cận, kiểm soát thị trường phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ được, đánh giá căn cứ vào ưu thế của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh nhờ việc nắm giữ, kiểm soát mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ hoặc nguồn cung hàng hóa, dịch vụ trên thị trường;
d. Lợi thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được đánh giá căn cứ vào ưu thế về công nghệ, hạ tầng kỹ thuật của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp đang sở hữu hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh doanh so với đối thủ cạnh tranh;
Phản hồi
Tham khảo: khoản 1 điều 12 Nghị định 35/2020/NĐ-CP.

The correct answer is: Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được cánh giá căn cứ vào năng lực tài chính, khả năng tiếp cận nguồn vốn, tín dụng và các nguồn tài chính khác, tổng nguồn vốn, tổng tài sản, số lao động, quy mô sản xuất, mạng lưới phân phối, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp đó trong tương quan với tất cả các doanh nghiệp khác

Đoạn văn câu hỏi
Nhận định nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về quản lý nhà nước về cạnh tranh
Select one:
a. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về cạnh tranh.
b. Bộ Công Thương là cơ quan cao nhất thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.
c. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.
d. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.
Phản hồi
Tham khảo: điều 7 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về cạnh tranh.

Đoạn văn câu hỏi
Trong trường hợp có quy định khác nhau về điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh giữa quy định của các đạo luật sau thì áp dụng quy định của Luật nào
Select one:
a. Bộ luật Dân sự.
b. Luật Doanh nghiệp
c. Luật cạnh tranh
d. Luật xây dựng
Phản hồi
Tham khảo: khoản 1 điều 4 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Luật cạnh tranh

Đoạn văn câu hỏi
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào KHÔNG PHẢI là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
Select one:
a. Thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan.
b. Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên cùng thị trường liên quan.
c. Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định khi thỏa thuận đó không gây tác động hoặc không có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.
d. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên cùng thị trường liên quan.
Phản hồi
Tham khảo: điều11 và 12 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Thỏa thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định khi thỏa thuận đó không gây tác động hoặc không có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.

Đoạn văn câu hỏi
Trong các nhận định sau đây, nhận định nào KHÔNG PHẢI là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm
Select one:
a. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật cạnh tranh 2018.
b. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường sản phẩm liên quan quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 11 của Luật cạnh tranh 2018.
c. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường liên quan quy định tại các khoản 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 của Luật cạnh tranh 2018 khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường.
d. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh ở các công đoạn khác nhau trong cùng một chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định quy định tại các khoản 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 và 11 Điều 11 của Luật cạnh tranh 2018 khi thỏa thuận đó gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường
Phản hồi
Tham khảo: điều 11 và 12 Luật cạnh tranh 2018.

The correct answer is: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên cùng thị trường sản phẩm liên quan quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 11 của Luật cạnh tranh 2018.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *