Pháp luật môi trường

Please follow and like us:

Bảo vệ tầng ô dôn ở Việt Nam hiện nay được quy định trong loại nguồn luật nào sau đây?
Select one:
a. Luật Bảo vệ môi tường 2020
b. Luật về bảo vệ tầng ô dôn
c. Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
d. Luật Bảo vệ môi tường 2020 và Luật Bảo vệ tẩng Ô dôn
Phản hồi
Vì: Không có Luật riêng về bảo vệ tầng Ô dôn, nên chỉ sử dụng Luật Bảo vệ môi trường và văn brn huongw

Tham khảo: Chương XV, mục I.

The correct answer is: Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Đoạn văn câu hỏi
Đâu không phải là lý do cần bảo vệ tài nguyên nước bằng pháp luật?
Select one:
a. Do nước có vai trò không thể. thiếu trong đời sống con người.
b. Phòng chống, khắc phục các hậu quả, tác hại do sự vận động của nước gây ra
c. Pháp luật là công cụ hữu hiệu nhất
d. Nước là nguồn tài nguyên vô hạn
Phản hồi
Vì: Nước không phải là nguồn tài nguyên vô hạn.

Tham khảo: Chương VI, mục 1, tiểu mục 1.2.

The correct answer is: Nước là nguồn tài nguyên vô hạn

Đoạn văn câu hỏi
Quy định nào không thuộc phạm vi của pháp luật điểu chỉnh kiểm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh?
Select one:
a. Quy định về công cụ, phương thức đánh bắt thuỷ sản nhằm bảo vệ nguồn thuỷ sinh
b. Quy định về thức ăn, thuốc và các loại hoá chất dùng trong nuôi trồng thuỷ sản có nguy cơ gây tác động đến nguồn thuỷ sinh.
c. Quy định về các thông số đảm bảo sự an toàn của con tàu đánh bắt hải sản
d. Quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác thuỷ sản
Phản hồi
Vì: Pháp luật về kiẻm soát suy thoái nguồn thuỷ sinh sẽ điều chỉnh về công cụ, phương thức đánh bát thuỷ sản nhằm bảo vệ nguồn thuỷ sinh chứ không phải về sự an toàn của con tàu đánh bắt hải sản

Tham khảo: Chương IX, mục II .

The correct answer is: Quy định về các thông số đảm bảo sự an toàn của con tàu đánh bắt hải sản

Đoạn văn câu hỏi
Trong số các hiện tượng sau, hiện tượng nào là ô nhiễm môi trường:
Select one:
a. Acid hoá đại dương
b. Mất cân bằng sinh thái
c. Nhiệt độ trái đất gia tăng
d. Thủng tầng ozon
Phản hồi
Vì:
– Acid hoá đại dương là hiện tượng nước biển hấp thụ khí CO2 gây ra hiện tượng biến đổi tính chất hoá học của nước biến đó là làm giảm nồng độ pH của nước biển;
– Các hiện tượng mất cân bằng sinh thái và thủng tầng ozon là hiện tượng suy thoái; nhiệt độ trái đất gia tăng là hậu quả của các ô nhiễm và suy thoái môi trường.

Tham khảo: Chương II, mục 2.2 .

The correct answer is: Acid hoá đại dương

Đoạn văn câu hỏi
Tại sao giải quyết tranh chấp về môi trường bằng toà án thường là lựa chọn cuối cùng khi các phương thức giải quyết tranh chấp khác đã thất bại?
Select one:
a. Do không phải loại tranh chấp môi trường nào cũng thuộc thẩm quyền giải quyết tranh chấp của toà án
b. Do thời gian giải quyết tranh chấp bằng toà án có thể rất dài và khi bên gây ô nhiễm không tự nguyện thì việc thực hiện bản án, quyết định của toà án không đảm bảo hài hoà được lợi ích chung và lợi ích riêng của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân
c. Do bản án, quyết định của toà án không có hiệu lực thực thi cao
d. Do việc chứng minh thiệt hại do ô nhiễm môi trường rất phức tạp và bản án, quyết định của toà án không có hiệu lực ràng buộc
Phản hồi
Vì:
– Toà án nhân dân là cơ quan xét xử của nhà nước, nên nếu không thuộc thẩm quyền xét xử của toà án thì không còn cơ quan nào có thẩm quyền xét xử nữa
– Các quyền định, bản án của toà án có hiệu lực bắt buộc, trường hợp bên phải thi hành không tự nguyện thực hiện thì sẽ bị cơ quan thi hành án cưỡng chế thực hiện theo yêu cầu của bên được thi hành bản án, quyết định.
– Và do thủ tục tố tụng gồm nhiều bước bắt buộc phải thực hiện và bản án, quyết định có thể bị xét lại nên thời gian giải quyết tranh chấp tại toà án có thể kéo dài rất lâu; hơn nữa việc cưỡng chế thực hiện bản án, quyết định có thể sẽ không giải quyết được nhu cầu bảo vệ lợi ích của các bên bị xâm hại một cách nhanh chóng, kịp thời, hoặc cũng có thể do phải thực hiện bồi thường thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức mà bên phải thực hiện bản án không còn khả năng phục hồi môi trường, khắc phục ô nhiễm.

Tham khảo: Chương 13, mục 2 Giáo trình luật môi trường – Trường ĐH Luật Hà Nội.

The correct answer is: Do thời gian giải quyết tranh chấp bằng toà án có thể rất dài và khi bên gây ô nhiễm không tự nguyện thì việc thực hiện bản án, quyết định của toà án không đảm bảo hài hoà được lợi ích chung và lợi ích riêng của cộng đồng và các tổ chức, cá nhân

Đoạn văn câu hỏi
Nguyên nhân gây ra ô nhiễm môi trường là:
Select one:
a. Sự xuất hiện của sinh vật ngoại lai khiến hệ sinh thái bị phá vỡ
b. Sự biến mất của một loài trong hệ sinh thái gây ảnh hưởng xấu đến các sinh vật
c. Sự xuất hiện chất mới trong thành phần môi trường
d. Sự xuất hiện của nhân tố làm các thành phần môi trường bị biến đổi tính chất vật lý, hoá học, sinh học đến mức không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến các sinh vật
Phản hồi
Vì:
– Sự xuất hiện của sinh vật ngoại lai khiến hệ sinh thái bị phá vỡ hay sự biến mất của một loài trong hệ sinh thái là các hiện tượng suy thoái môi trường, cụ thể là suy giảm đa dạng sinh học;
– Sự xuất hiện của chất mới nhưng chưa đến mức vượt ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường và chưa gây biến đổi tính chất của thành phần môi trường và chưa gây ra ảnh hưởng xấu đến các sinh vật thì chưa phải là hiện tượng ô nhiễm.

Tham khảo: Chương II, mục 2.2 .

The correct answer is: Sự xuất hiện của nhân tố làm các thành phần môi trường bị biến đổi tính chất vật lý, hoá học, sinh học đến mức không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến các sinh vật

Đoạn văn câu hỏi
Hành vi nào sau đây phải gánh chịu trách nhiệm hình sự?
Select one:
a. Thải ra môi trường 140.000 mét khối (m3) trên giờ có thông số môi trường nguy hại vượt chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là 4 lần.
b. Thải ra môi trường 150.000 mét khối (m3) trên giờ có thông số môi trường nguy hại vượt chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là 2 lần.
c. Thải ra môi trường 150.000 mét khối (m3) trên giờ có thông số môi trường nguy hại vượt chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là 4 lần.
d. Thải ra môi trường 140.000 mét khối (m3) trên giờ có thông số môi trường nguy hại vượt chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là 4 lần.
Phản hồi
Vì: Theo điểm e) Khoản 1 Điều 235 Bộ Luật hình sự 2015 quy định về tội gây ô nhiễm môi trường nói chung, trong điều này có quy định về hành vi xả thí khải ra môi trường.

Tham khảo: Chương V, mục II.

The correct answer is: Thải ra môi trường 150.000 mét khối (m3) trên giờ có thông số môi trường nguy hại vượt chuẩn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường là 4 lần.

Đoạn văn câu hỏi
Đánh giá tác động môi trường là:
Select one:
a. Quá trình nhận dạng, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, sinh vật
b. Xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi
c. Quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
d. Quá trình phân tích, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ con người, sinh vật và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
Phản hồi
Vì: Khái niệm được nêu tại Điều 3.7 Luật Bảo vệ môi trường 2020

Tham khảo: Chương IV, mục 4.1.

The correct answer is: Quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường

Đoạn văn câu hỏi
Kiểm soát ô nhiễm môi trường là gì?
Select one:
a. Là quá trình phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường
b. Là quá trình phòng ngừa, phát hiện và xử lý ô nhiễm môi trường
c. Là quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường
d. Là quá trình dự báo, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường
Phản hồi
Vì:
– Xem khái niệm kiểm soát ô nhiễm tại Điều 3. 22 Luật Bảo vệ môi trường 2020

Tham khảo: Chương II, mục 2.2 .

The correct answer is: Là quá trình phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường

Đoạn văn câu hỏi
Cơ quan nào có trách nhiệm công bố thông tin về các khu vực ô nhiễm môi trường đất trên phạm vi cả nước?
Select one:
a. Bộ Tài nguyên và Môi trường
b. Bộ Thông tin và Truyền thông
c. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
d. Chính phủ
Phản hồi
Vì: Xem Điều 19.1.d Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Tham khảo: Chương VII, mục II.

The correct answer is: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Đoạn văn câu hỏi
Pháp luật về kiểm soát nguồn thải tĩnh?
Select one:
a. Pháp luật về phòng, chống khắc phục ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng không khí
b. Pháp luật về hệ thông quy chuẩn kỹ thuận môi trường không khí
c. Pháp luật về kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí
d. Pháp luật về hệ thống cơ quan kiểm soát ô nhiễm không khi.
Phản hồi
Vì: Đây là một trong hai mảng của pháp luật về kiểm soát nguồn gây ô nhiễm.

Tham khảo: Chương V, mục II.

The correct answer is: Pháp luật về kiểm soát nguồn gây ô nhiễm không khí

Đoạn văn câu hỏi
Nguyên tắc “phối hợp, hợp tác” được áp dụng trong việc giải quyết tranh chấp về môi trường được hiểu là gì?
Select one:
a. Cần đảm bảo các bên tranh chấp về môi trường vẫn có thể phối hợp, hợp tác với nhau để cùng chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi nhằm ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường một cách hiệu quả
b. Các cơ quan nhà nước cần phối hợp, hợp tác với nhau để giải quyết hiệu quả các tranh chấp về môi trường
c. Bên gây ô nhiễm môi trường có trách nhiệm phối hợp, hợp tác với các cơ quan nhà nước để xác định mức độ nghiêm trọng của vi phạm pháp luật về môi trường do bên đó thực hiện
d. Bên bị thiệt hại do môi trường ô nhiễm có trách nhiệm phối hợp, hợp tác với các cơ quan nhà nước để xác định các thiệt hại mà bên này phải gánh chịu do tình trạng môi trường ô nhiễm
Phản hồi
Vì: Việc phối hợp, hợp tác giữa các bên tranh chấp là một điều rất cần thiết để đảm bảo giải quyết hiệu quả tranh chấp về môi trường và cũng là đặc trưng phân biệt giải quyết tranh chấp về môi trường với việc giải quyết các loại tranh chấp khác

Tham khảo: Chương 13, mục 2 Giáo trình luật môi trường – Trường ĐH Luật Hà Nội.

Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *