So sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần? Hàng hóa trên hai thị trường cụ thể là gì? So sánh hai loại hàng hóa đó

Please follow and like us:

So sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần? Hàng hóa trên hai thị trường cụ thể là gì? So sánh hai loại hàng hóa đó.

So sánh thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần

Căn cứ vào cách thức huy động vốn

 

  Thị trường nợ Thị trường vốn cổ phần
Khái niệm Là nơi mua bán các công cụ nợ Là nơi mua bán các cổ phiếu
Quan hệ Chủ nợ – con nợ (MQH tín dụng) Đồng sở hữu
Thu nhập Được biết trước Không biết trước
Thời hạn Được biết trước Không biết trước
Độ rủi ro Thấp cao
Tính hấp dẫn Ưa thích sự an toàn Ưa thích sự rủi ro, mạo hiểm

Thị trường nợ là thị trường mua bán các trái phiếu, nợ thẻ tín dụng và các khoản vay khác. Trái phiếu là một loại giấy chứng nhận nợ, được phát hành bởi các công ty, chính phủ, các tổ chức tài chính và các đơn vị kinh doanh khác, với mục đích huy động vốn từ nhà đầu tư. Thị trường nợ thường được sử dụng để định giá rủi ro và quản lý rủi ro trong các khoản vay.

Thị trường vốn cổ phần là thị trường mua bán cổ phiếu, đại diện cho một phần sở hữu trong công ty. Cổ phiếu được phát hành bởi các công ty công khai và được mua bán trên thị trường chứng khoán. Thị trường vốn cổ phần thường được sử dụng để định giá và tăng giá trị cho các công ty, cũng như để kiếm lời từ việc mua bán cổ phiếu.

So sánh giữa trái phiếu và cổ phiếu:

Cổ phiếu và trái phiếu có những khác nhau dựa vào những tiêu chí cơ bản sau đây:

TIÊU CHÍ CỔ PHIẾU TRÁI PHIẾU
Bản chất Cổ phiếu là chứng khoán vốn ghi nhận quyền sở hữu đối với một phần vốn điều lệ công ty. Trái phiếu là chứng khoán nợ ghi nhận nợ của tổ chức phát hành và quyền sở hữu đối với một phần vốn vay của chủ sở hữu.
Chủ thể phát hành Công ty Cổ phần Doanh nghiệp, Chính phủ
Tư cách chủ sở hữu Cổ đông Chủ nợ
Kết quả của việc phát hành Làm tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần và làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông. Làm tăng vốn vay, nghĩa vụ trả nợ của công ty nhưng không làm thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông.
Quyền của người sở hữu Được chia lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, do đó lợi nhuận này không ổn định.Có quyền tham gia vào việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty, tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty. Người sở hữu trái phiếu được trả lãi định kì, ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.Không có quyền tham gia vào việc quản lí điều hành hoạt động của công ty.
Thời gian đáo hạn Cổ phiếu không có thời gian đáo hạn Thường có một thời gian đáo hạn nhất định được ghi trong trái phiếu
Vấn đề hưởng lợi nhuận – Cổ phiếu có độ rủi ro cao. – Cổ tức thay đổi tùy thuộc vào kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh của công ty. Khi công ty làm ăn có lợi nhuận mới được chia lợi tức, khi công ty làm ăn thua lỗ thì không được chi trả cổ tức. – Độ rủi ro thấp hơn. – Lợi tức thường không thay đổi, không phụ thuộc vào kết quả hoạt động sản xuât kinh doanh của công ty lợi nhuận hay thua lỗ.
Thứ tự ưu tiên thanh toán khi công ty giải thể, phá sản Cổ phiếu được thanh toán sau cùng khi đã thanh toán hết các nghĩa vụ khác Trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước cổ phiếu
Về vấn đề phạm vi trách nhiệm Người sở hữu cổ phiếu chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp vào công ty. Người sở hữu trái phiếu không phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty.
Please follow and like us:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *